Ježíšova podobenství: O hřivnách

[ více ]

čtvrtek 5. únor 2015 08:08 | Reputace článku: 7,67

Ježíšova podobenství: O deseti družičkách

[ více ]

pátek 30. leden 2015 08:44 | Reputace článku: 11,26

Ježíšova podobenství: O věrnosti služebníků

[ více ]

čtvrtek 22. leden 2015 09:49 | Reputace článku: 11,25

Ježíšova podobenství: O svatebních šatech

[ více ]

čtvrtek 15. leden 2015 07:11 | Reputace článku: 7,78

Ježíšova podobenství: O pozvání na svatbu

[ více ]

pátek 9. leden 2015 08:40 | Reputace článku: 8,78

Ježíšova podobenství: O zlých vinařích

[ více ]

úterý 6. leden 2015 08:08 | Reputace článku: 8,32

Ježíšova podobenství: O dvou synech

 Ježíš se zeptal velekněží: „Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: 'Synu, jdi dnes pracovat na vinici!' On odpověděl: 'Nechce se mi.' Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl: 'Ano, pane.' Ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce?" Odpověděli: „Ten první!“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království.“ (Evangelium podle Matouše 21, 28 - 31)[ více ]

čtvrtek 18. prosinec 2014 08:00 | Reputace článku: 7,77

Ježíšova podobenství: O dělnících na vinici

[ více ]

čtvrtek 11. prosinec 2014 11:27 | Reputace článku: 9,53

Ježíšova podobenství: O nemilosrdném služebníku

[ více ]

čtvrtek 4. prosinec 2014 16:36 | Reputace článku: 9,42

Ježíšova podobenství: O tom, co člověka znesvěcuje

Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a řekli: „Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce!“ ... Ježíš svolal zástupy a řekl: „Slyšte a rozumějte: Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje.“ ... Petr mu na to řekl: „Vysvětli nám to podobenství!“ On odpověděl: „I vy jste ještě nechápaví? Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje? Však to, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje.“  (Evangelium podle Matouše 15, 1 - 20)[ více ]

čtvrtek 27. listopad 2014 16:16 | Reputace článku: 8,01

Ježíšova podobenství: O rybářské síti

„Království nebeské je jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné; když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Pochopili jste to všecko?“ Odpověděli: „Ano.“ (Evangelium podle Matouše 13, 47 - 51)[ více ]

čtvrtek 20. listopad 2014 07:00 | Reputace článku: 9,86

Ježíšova podobenství: O pokladu a o perle

„Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.“ (Evangelium podle Matouše 13, 44 - 46)  [ více ]

čtvrtek 13. listopad 2014 08:00 | Reputace článku: 10,47

Ježíšova podobenství: O hořčičném zrnku a kvasu

Předložil jim ještě jiné podobenství: „Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zaseje na svém poli; je sice menší, než všecka semena, ale když vyroste, je větší, než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ Pověděl jim i toto podobenství: „Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí.“ (Evangelium podle Matouše 13, 31 - 34)[ více ]

čtvrtek 6. listopad 2014 08:00 | Reputace článku: 13,51

Ježíšova podobenství: O plevelu

Předložil jim jiné podobenství: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo klas, tu ukázal se i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: 'Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal ten plevel?' On jim odpověděl: 'To udělal nepřítel.' Sluhové mu řeknou: 'Máme jít a plevel vytrhat?' On však odpoví: 'Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.'" (Evangelium podle Matouše 13, 24 - 30)[ více ]

čtvrtek 30. říjen 2014 08:00 | Reputace článku: 13,01

Ježíšova podobenství: O důvodech řeči v podobenstvích

Učedníci přistoupili k Ježíšovi a řekli: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ On jim odpověděl: „Protože vám je dáno znát tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší a nechápou. A plní se na nich proroctví Izaiášovo: 'Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže nevidí očima a ušima neslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se - a já je neuzdravím.' Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší.“ (Evangelium podle Matouše 13, 10 - 16)[ více ]

čtvrtek 23. říjen 2014 09:23 | Reputace článku: 8,49

Ježíšova podobenství: O rozsévači

Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď; posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet. Kdo má uši, slyš!“ (Evangelium podle Matouše 13, 2 - 9)[ více ]

čtvrtek 16. říjen 2014 08:25 | Reputace článku: 10,48

Ježíšova podobenství: O dvou stavitelích

„A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“ Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc. (Evangelium podle Matouše 7, 24 - 29[ více ]

čtvrtek 9. říjen 2014 09:12 | Reputace článku: 9,89

Ježíšova podobenství: O stromu a ovoci

„Střežte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu beránčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Cožpak se z trní sklízejí hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. “ (Evangelium podle Matouše 7, 15 - 20)[ více ]

čtvrtek 2. říjen 2014 07:45 | Reputace článku: 13,36

Ježíšova podobenství: O dvou cestách

„Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“ (Evangelium podle Matouše 7, 13 - 14)[ více ]

pátek 26. září 2014 09:11 | Reputace článku: 9,20

Ježíšova podobenství: O vyslyšení proseb

Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.  Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! (Evangelium podle Matouše 7, 7 - 11)[ více ]

čtvrtek 18. září 2014 07:00 | Reputace článku: 12,04

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora