Boží zákon - Desatero

Pod názvem Boží zákon rozumíme takový zákon, který byl dán lidem skrze Zjevení*. Zvláštní formou tohoto Zjevení je Desatero Božích přikázání (latinsky Dekalog). Těchto Deset přikázání tvoří zvláštní morální celek, jehož jednotlivá pravidla mají přirozený základ a orientují životní hodnoty.[ více ]

čtvrtek 14. březen 2013 11:25 | Reputace článku: 16,05

Zákony vytvořené společností

Se zákony, normami či pravidly (řády) se setkáváme na každém kroku: státní zákony, dopravní předpisy, školní řády, vyhlášky a normy atd. Nejvyšší právní normou v našem státě je Ústava, kterou vydává parlament. Je pochopitelné, že ne všechny zákony stejně a každého zavazují. Dnes se zamyslíme nad zákony vytvořenými společností (státem), jak je můžeme definovat a jaké by měly mít náležitosti.[ více ]

pondělí 11. březen 2013 11:10 | Reputace článku: 10,05

Výchova svědomí

Svědomí, které je vrozeno každému člověku, může být špatně formováno, a tak otupeno. Proto musí být vzděláváno, aby se stávalo stále citlivějším nástrojem správného jednání.
První vlastní formací svědomí je jeho sebekritičnost. My lidé totiž máme sklon uvažovat tak, aby to bylo spíše k našemu prospěchu.[ více ]

středa 27. únor 2013 20:30 | Reputace článku: 10,38

Autonomie svědomí

Stane se, že člověk jedná v protikladu k názoru většiny, jen na základě svého svědomí. Místo, aby podlehl cizímu nátlaku, poslechne zákon vlastní, tedy jedná samostatně - autonomně. Znamená to, že svědomí se stává svému nositeli zákonem, nejbližší normou jednání.[ více ]

pondělí 25. únor 2013 19:10 | Reputace článku: 9,78

Co je svědomí?

Slovo svědomí je složený výraz: s-vědomí, (latinsky con-scientia). Znamená to, že svědomí má něco společného s vědomím. Základ k pochopení svědomí položil Aristoteles tím, že rozlišil teoretický a praktický rozum.
Teoretický rozum poznává pravdu pro ni samotnou, cílem jeho poznání je „nazírání“ pravdy. Pravda se nepodřizuje nějakému praktickému účelu. Kdežto praktický rozum je zaměřen k poznání, které pomáhá nalézt odpověď na otázku: Co mám dělat, jak mám něco vytvořit?[ více ]

čtvrtek 21. únor 2013 21:00 | Reputace článku: 9,46

Svědomí

Nejdůležitějších pro zachovávání mravnosti je svědomí. Popírat jeho existenci by bylo stejné pošetilé, jako popírat existenci vzduchu. Jeho hlas je totiž v nitru člověka tak zřejmý, že mnohý by si přál, aby se raději neozýval. Jinému zase dává svědomí obdivuhodnou mravní sílu, postavit se proti mínění svedené většiny.[ více ]

úterý 19. únor 2013 20:00 | Reputace článku: 10,07

Lidské skutky dobré a špatné

Naše svoboda z nás dělá mravní subjekt. Jestliže je náš skutek zvolen ze svobodného rozhodnutí, můžeme ho hodnotit jako mravně dobrý nebo špatný. Mravnost lidských činů skutků závisí na třech věcech:
- na zvoleném předmětu;
- na vytčeném cíli nebo úmyslu;
- na okolnostech jednání.[ více ]

čtvrtek 14. únor 2013 18:00 | Reputace článku: 9,02

Přirozený mravní zákon

Zákony, kterými se řídí lidé i celé společnosti mají různé podoby i příčiny vzniku. Některé zákony vytvářejí samí lidé, kteří k tomu mají pravomoc - to jsou zákony dané společnosti, například když parlament schválí a vydá zákon o sociálním zabezpečení. Existují zákony, pocházející z víry, kdy původcem je Bůh. Takovým říkáme Boží zákony (například Desatero).[ více ]

sobota 9. únor 2013 09:00 | Reputace článku: 9,83

Svoboda rozhodnutí

Minule jsem hovořili o svobodě jednání. Uvědomujeme si již zřetelněji, že v praxi ne vždy máme v jednání svobodu. Vždy však máme usilovat o SVOBODU ROZHODNUTÍ.  V čem spočívá tato svoboda? Rozhodnutí je svobodné, pokud se rozhoduji nejen bez vnějšího nátlaku či vnitřního omezení, ale především, když se rozhoduji pro pravdu a dobro. Pokud moje rozhodnutí toto pomíjí, moje duše upadá do „zajetí zla a nepravdy.“[ více ]

úterý 5. únor 2013 18:00 | Reputace článku: 8,70

Svoboda jednání

Dnes se zamyslíme nad jedním z klíčových témat pro etiku - svobodou. Kdy je člověk svobodný? Svoboda je mohutnost, zakořeněná v rozumu a ve vůli jednat nebo nejednat, udělat to či ono a tak sama od sebe konat vědomé skutky. Díky svobodné vůli rozhoduje každý sám o sobě.[ více ]

pátek 1. únor 2013 14:00 | Reputace článku: 8,69

Rozumový prvek v lidském skutku

Zvíře si neklade otázky, zdali jeho skutek bude mít nějaký dopad, jedná totiž pudově a z reakcí svého okolí poznává prospěšnost či nebezpečí svého jednání. U lidí je tomu jinak. Máme totiž schopnost, která nám umožňuje chápat sebe sama a svět kolem nás, uvažovat, kombinovat, přehodnocovat. Tato schopnost se nazývá rozum.[ více ]

středa 30. leden 2013 18:00 | Reputace článku: 8,45

Podstata lidského skutku

Abychom mohli lidské skutky morálně hodnotit, musíme nejdříve poznat jejich podstatu. Můžeme si to ukázat na malém příběhu:
Dědeček zestárnul a začaly se mu třást ruce. Při jídle rozléval občas polévku, někdy mu ji trochu vyteklo i z úst. Synovi a jeho ženě se to ošklivilo. Nakonec ho posadili do kouta, ale i tam se mu stalo, že spadla miska a rozbila se. Mladá paní ho vyhubovala: „Neumíte dávat pozor, koupíme vám umělou a tu rozbitou si zaplatíte!“ V domě byla špatná nálada a odnesly to i děti. Šestiletý synek to chtěl ve své prostotě napravit: „Maminko, neboj se, až budu velký a tobě se budou třást ruce, tak já ti tu misku dám zadarmo.“ Rodiče se přece jen zastyděli, pochopili, dědečka vrátili ke stolu a už nic neříkali.[ více ]

úterý 29. leden 2013 11:40 | Reputace článku: 8,60

Proces vzniku zla v nitru člověka

Dobro je nakažlivé, zlo však také. Z toho je patrné, že myšlenky předchází skutkům. Zlo se k nám šíří nenápadně, někdy pod stínem prospěchu či dokonce ctnosti. Jak tento proces vypadá?[ více ]

středa 23. leden 2013 19:00 | Reputace článku: 9,34

Existence personálního Zla

Minule jsme si řekli o původu zla z pohledu různých filosofických koncepcí. Křesťanství věří v existenci Boha a Jeho všemohoucnosti. Zároveň si je vědomo existence zla, jako následku svobodné vůle, která se odvrací od Boha. Zlo do života člověka však vstupuje nejen z jeho vlastního popudu, ale ovlivňuje člověka i zvenčí.[ více ]

pondělí 21. leden 2013 09:40 | Reputace článku: 8,14

Původ dobra a zla

Jsou otázky, které si každý ve svém životě jednou položí. Mezi ně patří otázka: „Odkud se vzalo dobro a zlo?" Lidé se od nepaměti na tuto otázku snaží odpovědět a vytváří myšlenkový systém nabízející vysvětlení.[ více ]

pátek 18. leden 2013 12:08 | Reputace článku: 8,32

Dobro a zlo

Každý z nás má nějaké ponětí o dobru a zlu - a nemusí to být přesná definice. Dobro můžeme chápat jako něco, co je příjemné, co je užitečné, nebo co je počestné. Co je příjemné (způsobuje potěšení) nebo co je užitečné, je více méně jasné. Jsou však také věci žádoucí samy o sobě (počestné), jak například dobrý mravní čin, které nepociťujeme ani jako příjemný, ani pro nás užitečný, přesto je dobrý. Zlo naopak je orientováno záporně, jako něco, co vyvolává bolest a smutek.[ více ]

středa 16. leden 2013 08:45 | Reputace článku: 10,54

Přirozený mravní zákon a zlaté pravidlo

Nejsnadněji si uvědomíme existenci přirozeného mravního zákona na věcech, na které se shodnou téměř všichni. Negativní vlastností jako sobectví, nezodpovědnost, zbabělost, lenost, bezohlednost odsuzujeme. Jsou špatné proto, že brání rozvoji osobnosti a narušují lidské vztahy. Naopak si ceníme vlastnosti jako pravdomluvnost, stálost, spravedlivost, atd.[ více ]

úterý 15. leden 2013 11:00 | Reputace článku: 9,75

Objektivní platnost mravních norem

Na kolik je oprávněné v souvislosti s morálkou prosazovat názory: „Proč se mám podřizovat nějakým pravidlům, které si vymysleli lidé?“ „Copak bych si nemohl vytvořit vlastní normy, podle kterých budu žít?“ V článku se budeme snažit pochopit, že existují nejen subjektivní pohledy člověka, ale také objektivní mravní normy.[ více ]

pondělí 14. leden 2013 11:00 | Reputace článku: 9,35

Na čem je „položena“ etika

Řecké slovo ethos, latinské mos, překládáme jako mrav, zvyk, obyčej. Používáme je k vyjádření toho, zda děláme něco dobré nebo zlé. Morálka a etika neznamenají totéž, i když se někdy používají záměně. Morálka je soustava pravidel lidského jednání, etika je filosofická disciplína, která tato pravidla zkoumá. Jinými slovy morálkou nazýváme životní praxi, etikou reflexi této praxe.
Je vhodné dodat, že slovo morálka se více používá v církevní terminologii a to v souvislosti s normami Bible, a že etika se opírá více o přirozený rozum a zkušenost.[ více ]

pátek 11. leden 2013 10:10 | Reputace článku: 9,68

Etika - kde všude je potřebná?

Etika a morálka nejsou běžně součástí učebních osnov a tak se málokdo při svém jednání ptá: „Je to morální?“ A přesto jsme si nakonec vědomi, že naše jednání má svůj morální rozměr. Při našich běžných činech toto „morální hodnocení“ děláme jaksi intuitivně, na základě svědomí. Daleko větší a odpovědnější etické hodnocení však vyžadují rozhodnutí, která ovlivňují život nejen jednotlivců, ale tisíců a milionů lidí, nebo celých národů.[ více ]

čtvrtek 10. leden 2013 15:00 | Reputace článku: 9,18

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora