Hřích a odpuštění aneb skleněné kuličky našeho života

Etická zamyšlení, která jsem činil po celý rok, dosáhly svého konce a čekají nás prázdniny. V tomto posledním zamyšlení bych chtěl ze všech předešlých témat (a bylo jich 40) vybrat jedno, které považuji za nejdůležitější. A tím je hřích a odpuštění.[ více ]

pondělí 15. červenec 2013 12:00 | Reputace článku: 9,37

Stáří - duchovní zralost a očekávání věčnosti

Poslední část lidského života nazýváme stářím. I když je obtížné přesně určit, kdy začíná, je to období, kdy ubývá jak fysických, tak také psychických schopností. Na druhou stranu člověk začíná přijímat svůj život v celistvosti a dávat mu konečný smysl.[ více ]

pondělí 8. červenec 2013 12:00 | Reputace článku: 9,49

Osoba a její růst - když bychom měli být dospělými

Věnujme se nyní období dospělosti. Toto období lze rozdělit na více částí: období navazování známosti a zakládání rodiny, období středního věku a konečně období zralosti. Z morálního nebo duchovního hlediska bych chtěl zdůraznit tři důležité věci, které v tomto období stojí před námi: vyrovnat se s životem, naučit se být svobodný a konečně duchovně dospět.[ více ]

pondělí 1. červenec 2013 15:00 | Reputace článku: 8,87

Osoba a její růst - když jsme ještě mladí

Poslední část etických zamyšlení chci věnovat člověku jako takovému, který touží něčeho dosáhnout, naplnit svůj život. Chci se zamyslet nad jednotlivými obdobími života, co je důležité pro osobní růst.
První období, často bezstarostné, je období dětství a mládí. Pro rozvoj osobnosti je zde nejdůležitější rodina. V ní se utváří základ pro celý další život, k ní se vrací člověk svými pocity jistoty, bezpečí, celistvosti. Víme však, že jako neexistuje ideální člověk, neexistuje ani ideální rodina. Člověk je také povolán i k tomu, aby se ve svém životě „vyrovnal“ i s tím, čeho se mu nedostalo.[ více ]

pondělí 24. červen 2013 10:30 | Reputace článku: 8,61

Sexuální nezdrženlivost

Člověk je vybaven pohlavností a vnitřní silou, která ho ponouká ke sdílení lásky a chrání před zánikem. Tuto vnitřní sílu nazýváme pohlavní pud, slouží k předávání života, ale také k rozvoji a obohacení druhého i sebe skrze intimní lásku. Je to jeden z nejkrásnějších darů a odráží Boží záměr s námi lidmi - „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte si ji a panujte nad ní...“ (Bible, Genesis 1,28).[ více ]

pondělí 10. červen 2013 09:15 | Reputace článku: 13,77

Nestřídmost

Potřeba jíst a pít je přirozená, chybí-li, je to často znamení nemoci. Také potěšení, které jídlo a pití dává, svědčí o zdraví. Stává se však, že chuť ovládne člověka natolik, že se stane cílem. Člověk se tak nají a napije víc, než potřebuje, a dokonce ohrožuje své zdraví. Co je to tedy nestřídmost, tradičně obžerství? Nestřídmostí nazýváme neukázněné užívání pudu sebezáchovy v jídle a pití. Nestřídmost vzniká pozvolna, začíná vybíráním si určitých (chutných) jídel, mlsností, nepravidelností v příjmu potravin.[ více ]

pátek 31. květen 2013 12:00 | Reputace článku: 9,78

Lakomství

Dnes si povíme něco o lakomství. V srdci člověka se nachází touha po zajištění vlastního života. Člověk stižený lakomstvím si však myslí, že toho dosáhne bez pomocí druhých, nebo dokonce na úkor druhých. Lakomec tak významně poškozuje mezilidské vztahy a navíc sám sebe dostává do izolace, z níž obtížně hledá východisko. Nevidí potřebu sloužit bližnímu, ale slouží vlastní žádosti, doslova se stává jejím otrokem. Není dobrý vůči nikomu, k sobě je však nejhorší, protože způsob jeho života se stává velkým trápením.[ více ]

středa 22. květen 2013 12:00 | Reputace článku: 10,04

Hněv

Hněv je vášeň, která chce prudce odstranit zlo, ať už skutečné, nebo domnělé. Hněv rozdělujeme na spravedlivý a nespravedlivý. Spravedlivý hněv je citové vzplanutí proti zlu, které vidíme. Motivuje nás k činnosti, abychom nezůstali neteční vůči lži a jiné nepravosti. Důležité v souvislosti se hněvem je, rozmyslet si, co máme dělat, aby náš hněv nebyl jenom planý. Budeme-li se jen rozčilovat, problém nevyřešíme, jen zbytečně ztratíme čas a záležitost svým hněvem ještě více komplikujeme. Ač se naše city někdy bouří, máme se snažit ovládnout se, protože často není v naší moci zlo adekvátním způsobem odstranit: „Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.“ (Bible, Jakub 1, 20)[ více ]

pondělí 13. květen 2013 13:30 | Reputace článku: 10,81

Závist

O závisti lze říci, že to je nejhloupější neřest, protože člověku nic nepřináší, okrádá ho o klid a škodí mu. Pocit, že někdo jiný má více než já, dokáže způsobit obrovský zmatek v myšlení člověka a může přerůst i v nenávist. Závist je falešný pocit nad dobrem druhého, vzniká při srovnávání sebe s druhými, když v nás není ochota přát druhému štěstí. Závist však čas od času pocítí každý z nás, nelze se jí úplně vyhnout.[ více ]

čtvrtek 2. květen 2013 11:40 | Reputace článku: 11,38

Lenost

„Zahálka je sestrou všech neřestí!“, říká výstižné přísloví. Kdo propadne lenosti, dříve nebo později se u něho začnou projevovat i další neřesti. Člověk líný se bojí námahy, ať už fyzické nebo také duševní. Lenost je tedy neřest, která se projevuje nechutí ke konání dobra.[ více ]

úterý 30. duben 2013 13:00 | Reputace článku: 10,13

Pýcha

Každý z nás občas hřeší, platí ovšem, že když dva dělají totéž, nemusí to být u každého z nich stejně závažné. Někdy se stane, že se dopustíme hříchu či špatného jednání „mimoděk“. Teprve až člověk přijme toto jednání „za své“, dělá to vědomě a dobrovolně (chce to), lze říci, že k jeho životu patří neřest (nectnost). Každá neřest má morálně špatné důsledky. Tradičně se neřesti dělí podle sedmi hlavních hříchů: pýcha, lenost, závist, hněv, lakomství, nestřídmost (v jídle, obžerství), smilstvo.
Dnes si povíme o první neřesti, a tou je PÝCHA.[ více ]

středa 24. duben 2013 14:35 | Reputace článku: 9,22

Zdvořilost a optimismus

K důležitým sociálním ctnostem, které činí život ve společnosti radostným, patří zdvořilost a optimismus.
ZDVOŘILOST je formální akt, kterým vyjadřujeme úctu k druhé osobě. Bohužel doba, ve které žijeme, je poněkud strohá na výrazy úcty a zdvořilosti. Jako bychom se obávali, že určitými společenskými formami zdvořilosti projevíme svoji slabost či směšnost. Souvisí to také s  duchovní vyprázdněností společnosti. Lidé bez duchovního bohatství nejsou schopní vidět v druhém krásu Božího stvoření, ani neví, proč by měli nějakou zdvořilost vyjadřovat.[ více ]

středa 17. duben 2013 10:50 | Reputace článku: 10,77

Pravdomluvnost

Každá ctnost ožívá teprve v kontextu lidských vztahů. Existují však ctnosti, bez kterých se společnost jen těžko obejde. K nim patří pravdomluvnost, zdvořilost a optimismus.
Dnes si něco povíme o pravdomluvnosti. Filosofická definice zní: „Pravda je shoda našeho poznání se skutečností“. Nebudeme se zde zabývat samotným procesem poznání, jak a na kolik tuto pravdu poznáváme. Buďme si vědomi, že naše nedostatečné schopnosti mohou způsobit omyl, který je z hlediska morálního omluvitelný. Spíše si povíme, jak s pravdou nakládáme.[ více ]

pondělí 15. duben 2013 16:45 | Reputace článku: 9,61

Ctnosti uměřenosti (mírnosti) a zdrženlivosti

Když otec napomíná syna, který příliš dlouho telefonuje, upozorňuje ho, že překročil určitou hranici a měl by se mírnit. Vidíme, že je typické pro nemírnost to, že se proti ní prohřešujeme právě tam, kde nás táhnou pudy a vášně. Člověk ve své přirozenosti touží po příjemných věcech, udržet správnou míru však není snadné, protože právě to, co nám „chutná“ nejvíce, podvědomě vyhledáváme.[ více ]

pátek 12. duben 2013 12:00 | Reputace článku: 11,06

Ctnosti statečnosti a trpělivosti

Ctnost statečnosti si obvykle spojujeme s představou bojovníka, který se dokáže vzepřít i největšímu nebezpečí, nestěžuje si a nepočítá rány. Nebo s představou člověka, který nehledě na sebe vystavuje nebezpečí vlastní život pro záchranu druhých. I když se statečnost projevuje nejzřetelněji ve fyzické úrovni (hasič běžící do hořícího domu), její skutečný zdroj je uložen v psychické výbavě člověka (mluvíme o jeho duševní síle či mravní odolnosti).[ více ]

pátek 5. duben 2013 11:35 | Reputace článku: 8,66

Ctnost spravedlnosti

Málokdo je tak citlivý vůči spravedlnosti a jejímu porušování, jako mladí lidé: Přísně rozlišují dobro a zlo, dokážou přemýšlet o původu nespravedlnosti a jsou otevřeni nejvyšším ideálům. Cit pro spravedlnost vzniká ještě dříve v samém dětství. Děti například těžce nesou, že učitel má své oblíbence, že za stejný čin je otec jednou potrestá a podruhé ne. Co je to spravedlnost a co bychom měli dělat, aby byla v našem životě přítomna (abychom nabyli ctnosti spravedlnosti)?[ více ]

středa 3. duben 2013 09:30 | Reputace článku: 8,90

Ctnost moudrosti

Moudrost je ctnost, která dává praktickému rozumu schopnost, aby v každé situaci rozeznal, co je naše pravé dobro, a zvolil přiměřené prostředky k jeho konání.[ více ]

středa 27. březen 2013 12:15 | Reputace článku: 8,96

Ctnosti

Máme-li být pro druhé oporou, ukazovat jim dobrý příklad, nestačí se jen vyhýbat zlému jednání. Etické jednání vyžaduje více, poznat a zamilovat si jednání dobré, tedy ctnost. Proto si dnes povíme o ctnostech.[ více ]

pátek 22. březen 2013 12:00 | Reputace článku: 8,66

Co s našimi vášněmi?

Vášně jsou součástí našeho života, a ač samy o sobě nejsou dobré ani zlé, dostávají mravní hodnocení podle toho, jak skutečně závisí na rozumu a vůli. Ale jak je dostat do souladu s rozumem?[ více ]

středa 20. březen 2013 13:00 | Reputace článku: 9,97

Motivy lidského jednání, vášně

Často se ptáme po motivech lidského jednání, zvláště tehdy, když je nám protivné, nebo tehdy, když ho chceme u sebe či u druhých změnit. Termín motiv pochází z latiny (movere - hýbat, pohybovat) a v češtině by mu snad nejlépe odpovídal termín „pohnutka“. Je to něco, co stojí na počátku řetězce vnitřních dějů a končí skutkem.[ více ]

úterý 19. březen 2013 16:45 | Reputace článku: 9,36

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora