Proč věřit v život věčný?

čtvrtek 30. červen 2016 10:59

Křesťanské vyznání víry je zakončeno slovy: „Věřím v život věčný“. Skutečně existuje život věčný, tedy život po fyzické smrti člověka? Jaké máme důvody v něho věřit?

První důvod vyplývá z toho, kým jsme. Převyšujeme stvořenou přírodu svou schopnosti poznávat a rozhodovat se pro lásku. Přesto zde na zemi tyto mohutnosti duše nemohou dosáhnout své plnosti. Bylo by divné, že všechno má svůj smysl a dochází naplnění, jen tato lidská touha nikdy ne. Plného poznání (Boha) dosáhneme v nebi a jen v jeho přítomnosti bude naše touha po lásce naplněna.

Dalším důvodem jsou slova Písma svatého, které hovoří o tomto životě věčném. Zejména slova Pána Ježíše. Přišli k němu saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a ptali se ho… Ježíš jim řekl: „Mýlíte se, neznáte Písmo ani moc Boží! A pokud jde o mrtvé, že vstanou, nečetli jste v knize Mojžíšově, ve vyprávění o hořícím keři, jak Bůh Mojžíšovi řekl: `Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův´? On přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých. Velmi se mýlíte!“ (Evangelium podle Marka, 12 kap.)

Ježíš nejen hovořil o vzkříšení mrtvých, on také několikrát mrtvého povolal opět k životu. Aby nakonec, po svém ukřižování, vstal z mrtvých a ukázal se apoštolům i ostatním se svým vzkříšeným tělem.

A tak největší křesťanská naděje není zde na zemi, ale týká se života věčného, života v Božím království. Před tím však čeká každého člověka smrt a soud. A je na každém z nás, abychom se rozhodli pro Boha, na tomto soudě obstáli a dosáhli věčného života.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora