Věda a víra: Darwinismus

pátek 29. duben 2016 07:28

Když v roce 1859 vydal Darwin spis „O původu druhů“, tak překlad do francouzštiny byl doplněn o úvod: „Máme zde dvě doktríny, dvě náboženství, která spolu bojují. Z nich je třeba si vybrat a každý, kdo řekne ano jednomu, řekne zároveň ne druhému.“ Je skutečně z hlediska evoluce rozpor mezi vědou a křesťanskou vírou vycházející z Bible?

Je třeba vědět, že je rozdíl mezi evolucí, kterou pozorujeme v přírodě, a darwinismem, který se tuto evoluci snaží vysvětlit. Darwinismus byl s rozvojem vědy mnohokrát poopravován, obrovských změn například doznal s objevem genetiky brněnským augustiniánským mnichem G. Mendelem. Ale ani dnes není uspokojivě vysvětlen vznik života, ani principy jeho dalšího rozvoje, jako např. přirozený výběr. Evoluci bereme jako fakt, její další výklad však může přibírat často i ideologické aspekty.

Církev, poučena například z konfliktu spojeného s Galileem, byla v případě darwinismu trpělivá, a k evoluci a jejímu výkladu dlouhou dobu nezaujala oficiálně žádné stanovisko. Přesto se v historii vyvinuly dvě koncepce, které se snaží s darwinismem polemizovat. Zejména v USA je znám tzv. kreacionismu, který se snaží různými způsoby darwinismus vyvrátit. Jeho některé verze, například teze, že vesmír je daleko mladší, jsou v rozporu s vědou. Existují však i umírněné verze kreacionismu, které nepopírají samotnou evoluci, pouze dodávají, že v určitých fázích, například při vzniku života, nebo některých nových druhů, je nutný přímý Boží zásah.

Poslední dobou se také rozvinula teorie „inteligentního designu“, která se snaží poukázat nejen na příliš velkou komplexnost života, aby se mohl vyvinout pouhou náhodou, ale také vidí v přírodě a její evoluci hlubší plán (design). Poukazuje se například na antropický princip, že fyzikální konstanty jsou od samého počátku ve vesmíru vyladěny tak, aby v něm mohl v konečném důsledku vzniknout život a člověk.
I když dnes stále trvají spory mezi darwinisty a křesťany, díky mnoha objevům z oblasti astrofyziky, kvantové mechaniky, ale i biologie, jsou obě strany pokornější. Křesťané lépe chápou první kapitoly Bible, nevysvětlují je doslovně, že svět byl stvořen za 6 dní. Na druhé straně ateističtí vědci jsou také nuceni přehodnocovat svá nepodložená tvrzení.

Církev se přece jen po dlouhém čase k evoluci oficiálně vyjádřila. Nejprve v roce 1950 uvádí papež Pius XII., že evoluční myšlenka je „vážná hypotéza, hodná hlubšího zkoumání a reflexe.“ V roce 1996 měl papež Jan Pavel II. krátký projev, ve kterém hovořil o tom, že evoluci lze interpretovat z různých úhlů pohledu, z nichž některé jsou materialistické, jiné naopak s Bohem počítají. Pokud jde o vznik člověka, církev připouští, že tělo mohlo postupně vzniknout evolucí, lidská duše je však bezprostředně stvořena Bohem.

V podstatě by se dal spor ohledně darwinismus a jeho vztahu ke křesťanské víře vyjádřit slovy: „Kapka vědy způsobuje nevíru, celý pohár přivádí k Bohu“.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora