Věrohodné svědectví církve – Kristus vstal z mrtvých

středa 30. březen 2016 07:51

Církev po celém světě slaví Velikonoce, svátky vzkříšení Ježíše Krista. Mnozí skeptici a pochybovači však namítají: „A máme důkazy pro tak neuvěřitelnou věc?“ „Nejsou Velikonoce jen folklorní představou nebo oslavou jara?“

Je pravdou, že velikonoční oslavy přibírají mnohdy také lidové zvyky spojené u nás s příchodem jara. To, co církev slaví, je však založeno na věrohodném svědectví apoštolů. Tato svědectví jsou zapsána v evangeliích a některých apoštolských listech. Apoštol Petr shrnul toto svědectví slovy:
„My jsme svědky všeho, co Ježíš činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se - nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých.“ (Skutky apoštolů 10, 39 – 42)

Samotné události zjevení vzkříšeného Krista jsou popsány ve všech čtyřech evangeliích. Připomeňme si aspoň jedno z nich:
Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám“. Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně.“ To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: „Máte tu něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi. Řekl jim: „To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky.“ (Lukáš 24, 36 – 48)

Sám Kristus posílá apoštoly „ke všem národům“, aby věrohodně svědčili o jeho zmrtvýchvstání. Musíme si však uvědomit, že samotné svědectví o tom, že někdo vstal z mrtvých, by nám moc nepomohlo. Je ho třeba chápat v celém kontextu, jak je zapsáno v Písmu svatém. Sám Ježíš, když se snaží rozptýlit zděšení apoštolů, jim vysvětluje Písmo, doslova jim „otvírá mysl“, tedy vede je k pochopení toho všeho.

Celou církví v tyto dny zní slova: „Christos aneste!“ (Kristus vstal z mrtvých). Ať je také naše mysl otevřena k pochopení a srdce naplněno radostí!

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora