Utrpení Kristovo a utrpení církve

středa 23. březen 2016 07:15

Vstoupili jsme do Svatého týdne, kdy celá církev rozjímá nad Kristovým utrpením. Události ukřižování, smrti a zmrtvýchvstání jsou vyvrcholením života Ježíše. I pro církev znamenají nejdůležitější tajemství, rozjímá nad nimi a v liturgii si je připomíná. Kristovo utrpení tak není jen historickou událostí, ale neustále se zpřítomňuje v jeho těle, v církvi i každém člověku.

Apoštolové viděli množství Kristových zázraků a očekávali příchod Božího království. Kristus je však poučoval o tom, že bude vydán do rukou lidí, bude trpět a bude ukřižován. Podobně, když farizeové žádali od Ježíše znamení, on jim žádné znamení nedal, jen předpověděl své ukřižování a smrt. Důkazem Boží lásky, důkazem toho, že v Ježíši Kristu byl na svět poslán samotný Boží Syn, je právě jeho utrpení. Nic více by nás nemohlo o tom přesvědčit, než právě Ježíšova smrt a jeho zmrtvýchvstání.

Veškeré zlo světa se onoho dne spojilo, aby zničilo LÁSKU, aby Ježíše úplně vyřídilo. Sám ďábel vymyslel všechen ten fanatismus, nenávist, lež a křivé svědectví, chladnokrevný cynismus, mocenské hry, brutalitu, mučení, zbabělost, lhostejnost, zradu. To vše přijal Ježíš, protože jeho láska byla větší než všechno zlo.

Mnozí se i dnes dožadují „důkazu“ o existenci Boha. Mnozí v dnešním „multináboženském“ světě chtějí důkaz o tom, která víra je pravá. Můžeme poukazovat na falešnost představ v pohanských náboženstvích, ale skutečná pravdivost křesťanské víry se nejvíce ukazuje v utrpení Kristově. „Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného“. (1 Korintským 1, 23)

Utrpení Kristovo je však také předpovědí utrpení jeho církve: „Pronásledovali mne, budu pronásledovat i vás“. Apoštol Petr to vyjadřuje slovy: „Radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží“. (1 Petr 4, 13-14) Církve a všichni ti, kteří vydávají svědectví o Kristu, trpí od světa pronásledování. Církev totiž tvoří tajemné „tělo Kristovo“, a proto v dějinách zlo se na prvním místě obrací proti ní.

Podobně vyjadřuje důvod tohoto pronásledování a utrpení Církve apoštol Pavel: „Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu; ta vůně proniká k těm, kteří docházejí spásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí.“ (1 Korintským 2, 15)

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora