Ježíšova podobenství: O vzkříšení z mrtvých

čtvrtek 4. červen 2015 10:18

Přišli k němu někteří ze saduceů - ti popírají vzkříšení - a otázali se ho: „Mistře, Mojžíš nám ustanovil: 'Zemře-li něčí bratr ženatý, ale bezdětný, ať se s jeho manželkou ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.' Bylo tedy sedm bratří. Oženil se první a zemřel bezdětný. Jeho manželku si vzal druhý, pak třetí a stejně všech sedm; nezanechali děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Komu z nich bude tato žena patřit při vzkříšení? Všech sedm ji přece mělo za manželku.“

Ježíš jim řekl: „Lidé přítomného věku se žení a vdávají. Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani nevdávají. Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a jsou syny Božími, poněvadž jsou účastni vzkříšení. A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Hospodina 'Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým'. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi.“  (Evangelium od Lukáše 20, 27  - 38)

I dnes, jako tehdy, si lidé kladou otázku konce lidského života. Existuje něco po smrti? A pokud ano, jak to bude v nebi? Tehdejší znalci Písma, farizeové, věřili ve vzkříšení, kdežto strana saduceů o tom pochybovala, nedokázali si to lidským rozumem představit. Když máme v nebi prožívat největší štěstí, s kterou z žen to bude? Tuto otázku by si položili mnozí i dnes.

Ježíšova odpověď koriguje lidské představy, v nebi to nebude jako zde na zemi, člověk nebude zažívat štěstí z tělesné rozkoše, ale budeme podobni andělům, a tak naše štěstí bude pocházet z patření na Boha a z vědomí jeho láska („jsou syny Božími“).

Druhá část odpovědi je srozumitelná jen pro toho, kdo dobře zná Starý zákon. V něm si Bůh vybral Abraháma a jeho syna Izáka, a potom jeho syna Jakoba, ze kterého vzešel celý izraelský národ. Aby se skutečně existující Bůh odlišil od jiných bohů, lidmi vymyšlenými a tedy falešnými, sám se nazval „Bohem Abrahámovým, Izákovým a Jakobovým.“ A protože On je skutečný Bůh, oni také skutečně dosáhli života v něm.

Ježíšova slova: „ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých“, nás mají na jedné straně varovat před lehkomyslným hřešením a nevěrou, na druhé straně ujistit, že Bůh pro nás připravil ještě něco daleko lepšího, než poznáváme zde na zemi.

Zamyšlení bylo uveřejěno 27.5. 2015 v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora