Ježíšova podobenství: O marnotratném synu - pokračování

čtvrtek 16. duben 2015 11:45

Syn vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl: „Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.“ Ale otec rozkázal svým služebníkům: „Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.“ A začali se veselit.
Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: „Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého.“ I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on odpověděl: „Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele.“ On mu řekl: „Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.“ (Evangelium od Lukáše 15, 20 - 32)
Podobenství o marnotratném synu pokračuje návratem staršího „rozumného“ syna, který se diví, nejen jak rychle bylo mladšímu odpuštěno, ale chtěl by ukázat na svoji poctivost a něco ve svůj prospěch z návratu marnotratného syna získat.
Jeho smýšlení však není správné, svého otce si cení a poslouchá spíše pro jeho majetek. A proto nemůže pochopit, že otec je má oba rád. Vždyť oba bratři jsou jeho děti.
Pro nás je důležité poznat Boží milosrdenství. Bůh nás miluje ne proto, jak jsme dobří a co vše jsme udělali, ale pro nás samé, a pro naši pokoru vůči němu. V momentě, když Bohu vyčítáme jeho lásku k druhým, sami se o Boží lásku a radost z ní připravujeme.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora