Ježíšova podobenství: O pokoře

pondělí 30. březen 2015 09:11

Jednou v sobotu vešel Ježíš do domu jednoho z předních farizeů, aby jedl u jeho stolu. Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství: „Pozve-li tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu; vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější, než jsi ty, a ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti: 'Uvolni mu své místo!' a ty pak musíš s hanbou dozadu. Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom přijde ten, který tě pozval a řekne ti: 'Příteli, pojď dopředu!' Pak budeš mít čest přede všemi hosty. Neboť každý, kdo se povyšuje, bývá ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl: „Dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani své bratry ani příbuzné ani bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty. Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“ Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: „Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím.“ (Evangelium od Lukáše 14, 7 - 15)

Jsme rádi, když se můžeme považovat za důležité. A čas od času si také „dopřejeme“ to druhým ukázat. Přední místo při slavnostní hostině je k tomu určitě dobrá příležitost.

Ježíš se však nad tím podivil a zasmál „lidské důležitosti“, v podobenství vyzdvihl pokoru. Pokud si budeme zakládat na své vlastní důležitosti, občas to pro nás skončí ostudou. Bude tedy lepší, když Ježíše poslechneme a budeme se učit pokoře. Je to sice těžší, má to však mnohé výhody. Člověk pokorný se neurazí, když někdo upozorní na jeho chyby. A také každé „povýšení“, ocenění jeho osoby druhými, bude mu dělat o to větší radost.

Člověk pokorný obdrží od Boha více, než očekává, a nemusí se rmoutit nad tím, že ho nyní jiní opomíjejí. Pro pokoru je mu zaslíbeno království Boží a nemusí spoléhat na chválu lidskou.

Zamyšlení nad podobenstvím bylo uveřejněno 25. 3. 2015 v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora