Ježíšova podobenství: O svobodě a smyslu života

čtvrtek 5. březen 2015 09:04

Ježíš řekl svým učedníkům: „Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je vždycky víc než pokrm a tělo než oděv. Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou, netkají - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní! A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.“ (Evangelium podle Lukáše 12,22 - 31)

Když čteme tato Ježíšova slova, tak si možná vzpomeneme na známou písničku Naďy Urbánkové „Závidím“, ve které zpívá o touze po svobodě života a bezstarostnosti přírody. Ježíš nás ujišťuje, že lidská svoboda může být daleko větší, neboť máme v očích Božích daleko větší cenu!

„Nemějte starost“ neznamená nejíst a neoblékat se, ale nevidět v těchto věcech smysl života. Pokud nacházíme smysl života v Bohu a „hledáme jeho království“, naše srdce je o mnoho bezstarostnější vzhledem k těmto denním potřebám. Obdržíme nejen vnitřní radost z Boží lásky a jeho starostlivosti o nás, ale dovedeme se i více radovat z maličkých věcí. Svá srdce však k nim nepřivazuje, víme, že jsou ničím v porovnání s Bohem a jeho královstvím.

Jak zde nepřipomenout slova sv. Augustina: „Nepokojné je srdce člověka, dokud nenalezne tebe, ó Bože.“ Člověk je svobodný, když miluje Boha, a nikoliv tehdy, když svou svobodu zaměří na věci pozemské a prosazování své vůle.

Článek byl uveřejněný 4. 3. 2015 v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora