Ježíšova podobenství: O věrnosti služebníků

čtvrtek 22. leden 2015 09:49

Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. Když si však špatný služebník řekne: 'Můj pán nejde', a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů. (Evangelium podle Matouše 24, 38 - 51)

Podobenství se týká posledních dnů a návratu Ježíše Krista na zem, před posledním soudem. Nemůžeme si však myslet, že my sami si budeme „bezstarostně“ žít a páchat nepravosti. Bůh je sice trpělivý, dává čas k pokání, ale přece jen každou generaci čeká Boží soud, a někdy to nemusí trvat i moc dlouho, než se dostaví.

Když vidíme islámský terorismus, je třeba si položit otázku, zda toto není právě takový „Boží soud“, dopuštění, které Bůh sesílá na svět, včetně Evropy,  pro odpad od Boha a znevážení Božích přikázání. Osud izraelského národa ve Starém zákoně právě toto ukazuje: když opustili skutečného Boha a klaněli se modlám, Bůh dopustil, že ostatní pohanské národy je začaly se svou krutostí utlačovat, dokonce byli skoro všichni odvlečení do zajetí, dokud nenapravili svoje smýšlení. Nezaslouží si nyní Evropa pro své skutky taky trest? Přestaňme si nalhávat, že Boha není vidět, že se nám nemůže nic stát. Přestaňme si také nalhávat, že si sami bez Boha, vlastní silou nebo zbraněmi, poradíme. Spíše si položme otázku: jsme věrnými, nebo nevěrnými služebníky?

Zamyšlení bylo uveřejněno 21. 1. 2015 v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora