Ježíšova podobenství: O svatebních šatech

čtvrtek 15. leden 2015 07:11

Král řekl svým služebníkům: „Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni; jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.“ Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu: „Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?“ On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím: „Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.“ Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán." (Evangelium podle Matouše 22, 8 - 14)

Podobenství o svatební hostině, na kterou byli mnozí pozváni, ale vymluvili se a nepřišli, pokračuje přece jen naplněním svatební síně hosty. Možnost vejít a radovat se dostali tedy i ti, kteří si mysleli, že pro svou hříšnost tam nějak nepatří. Král však nedělal rozdílu, jejich minulost byla odpuštěna.

Zjišťuje se však nové, tentokrát definitivní rozlišení: svatební šat. Nikdo, kdo nemá svatební šat, nemůže mít účast na nebeské hostině. Co však znamená ten svatební šat? Mám ho, abych nebyl vyvržen ven na místo definitivního zavržení? Budu patřit mezi ty vybrané?

Svými šaty vyjadřujeme úctu k hostiteli i k ostatním hostům, nepůjdu přece na svatbu ve vytahaném tričku! Mám tedy úctu k tomu, který mne zve? Oblékl jsem se podle toho, co se ode mne očekává?

Tušíme, že se zřejmě nejedná v případě nebeského království o nějaké vnější oblečení, ale vnitřní posvěcení duše. A tím je milost Boží obdržená při křtu. Proto také Ježíš, ačkoliv sám křest nepotřeboval, sestupuje do vod Jordánu, aby se dal pokřtít, aby nejen posvětil tento obřad, ale také ukázal, že to znamená přijetí života Božího. Když potom vystupoval z vody, ozval se z nebe hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení“, a Duch na něho sestoupil v podobě holubice. Toto jsou ty svatební šaty! Křtem se stáváme „milovanými dětmi Božími“, a oblékáme se ve vzácný šat milosti Ducha.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora