VÁNOCE

středa 24. prosinec 2014 16:09

K lidskému životu patří neodbytně svátky. A těmi nejkrásnějšími a u nás všemi slavenými jsou Vánoce. I přes komercializaci, přece jen si většina z nás uvědomuje, že obsahem těchto svátků je narození Dítěte, které přišlo na svět v Judském Betlémě.

Abychom pochopili důvod radosti, začtěme se nejdříve do proroctví Izajášova o jeho narození: „Sám Bůh vám dá znamení: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh).“ Židovskému národu byl zaslíben příchod mesiáše a Bůh v proběhu celé historie stále plněji zjevoval jeho tajemný příchod. Z Izajášova proroctví lze odhalit dvě tajemství: Bude to panna, která zázračně počne a také zázračně porodí dítě. A toto dítě nebude jen obyčejným člověkem. V semitském (židovském) chápání určuje jméno, kým člověk je. „Imamanuel“ znamená „S námi Bůh“, a tak v tomto dítěti s námi lidmi sdílí osud samotný Boží Syn.

Podobně hovoří prorok Micheáš: „A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.“ Jeho původ je „od věčnosti“, což ukazuje na jeho existenci mimo čas, k samotnému Bohu. Prorok Micheáš také předpovídá jako místo narození Betlém.

Až navštívíme o svátcích kostel a spolu s dětmi budeme obdivovat figurkové jesličky, názorně na nich poznáme vpravdě historickou událost: Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň.  Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí." A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení." (Evangelium podle Lukáše, 2. kapitola)

Požehnané a radostné svátky narození Ježíše Krista!

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora