Ježíšova podobenství: O pokladu a o perle

čtvrtek 13. listopad 2014 08:00

„Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.“ (Evangelium podle Matouše 13, 44 - 46)  

Ježíš nám znovu předkládá dvě krátká podobenství. U toho prvního je třeba vědět, že podle tehdejšího římského a židovského zákona nalezený poklad patřil tomu, komu patřil pozemek (pole), na kterém se poklad našel. Proto také šťastný nálezce jedná chytře a nejdříve kupuje pole. V prvním i druhém případě stojí získání vytoužené věci veškerý jeho majetek: „prodá všecko, co má“. A to je podstata toho, co chtěl Ježíš sdělit. Království nebeské je cennější než vše jiné, stojí za to oželet vše ostatní. Podobně hovoří Ježíš o sobě samém: „Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.“ (Mt 10, 37 - 39)

Získat tedy království nebeské znamená ztratit všechno ostatní. Je tu protivenství mezi dvěma vlastnictvími, buď člověk spoléhá na pozemské zajištění svého života, nebo naopak usiluje o to, aby to pozemské raději vyměnil za to nebeské. Neznamená to však pohrdat tím pozemským, pouze při vhodné příležitosti to pozemské měnit nebo opouštět pro to nebeské.

Když čteme životopisy světců, tak to většinou nebyli nějací chudáci nebo nevzdělanci, právě naopak. Když však poznali Boha, nic je nemohlo zadržet, aby se svého vlastnictví nebo postavení vzdali a žili v blízkosti Boha a ve shodě s jeho vůlí. To, čeho se vzdali, pokládali za malicherné oproti tomu, co získali. A nebylo to jen spoléhání se na budoucí odměnu, často již zde na zemi v srdci svobodní zažívali větší radost, než mohly dát věci, kterých se vzdali. Ve svém srdci totiž zakoušeli přítomnost tohoto království. Objevili duchovní svět, který není postaven na majetku a společenském postavení, ale na lásce k Bohu a k bližnímu. A rozhodli se pro něj žít.

Zamyšlení bylo zveřejněno 12.11. v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora