Ježíšova podobenství: O plevelu

čtvrtek 30. říjen 2014 08:00

Předložil jim jiné podobenství: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo klas, tu ukázal se i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: 'Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal ten plevel?' On jim odpověděl: 'To udělal nepřítel.' Sluhové mu řeknou: 'Máme jít a plevel vytrhat?' On však odpoví: 'Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.'" (Evangelium podle Matouše 13, 24 - 30)

Ježíšovi učedníci byli zvědaví na výklad tohoto podobenství a tak se sami zeptali:„Vylož nám to podobenství o plevelu na poli!“ On jim odpověděl: „Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je Syn člověka a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého; nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti, a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!“

Nám pro úplnost zbývá dodat k tomu překrásnému výkladu jen to, že Ježíš sám na sebe vztahoval slova a vizi proroka Daniela o „Synu člověka, který přijde spolu s anděly soudit svět“.

Ježíšovo podobenství je však také odpovědí pro ty, kteří popírají Boha z důvodu existence zla: „Kdyby byl Bůh, jak by takové zlo (utrpení děti, mučení, koncentráky, atd.) mohl dopustit? Proč ty zlé hned nepotrestá, nevymaže ze světa, když je všemohoucí? Jednak je třeba říci, že když to neudělá okamžitě, neznamená, že to neudělá vůbec. A potom, dává i těm hříšným čas k pokání a těm dobrým, aby jejich víra v Boha a spravedlnost v konfliktu se zlem ještě více vynikly.

Zamyšlení bylo uveřejněno 29. října v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora