Ježíšova podobenství: O důvodech řeči v podobenstvích

čtvrtek 23. říjen 2014 09:23

Učedníci přistoupili k Ježíšovi a řekli: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ On jim odpověděl: „Protože vám je dáno znát tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší a nechápou. A plní se na nich proroctví Izaiášovo: 'Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže nevidí očima a ušima neslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se - a já je neuzdravím.' Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší.“ (Evangelium podle Matouše 13, 10 - 16)

Ježíšova odpověď naznačuje, že k porozumění nepostačuje samotné vyslechnutí jeho slov, nebo k pochopení ho uvidět. Každé lidské jednání má totiž i morální charakter, a tak je náš pohled vnitřně ovlivněn připoutaností k dobru nebo ke zlu.

Srdce pokorné, které „vidí a slyší“, nepříjemná pravda sice zraňuje, ale současně ho i uzdravuje („kdo má, tomu bude dáno...“). Naopak srdce zatvrzelé (obrostlé tukem) nejenže je pravdou zraněno, ale místo uzdravení se ještě více zatvrzuje („kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má“). Proto říkal Ježíš mnoho věci v podobenstvích a obrazech, aby člověk sám hledal jejich smysl, a s ním i vlastní obrácení. Odhalit význam podobenství tak znamená najít morální pravdu o sobě samém.

Ale jsou tady i další důvody, proč Ježíš používal podobenství. Díky jednoduchým příkladům z běžného života lidí nebo z přírody si jeho učení zachovává nadčasovost. Společnost se sice vyvíjí, ale příroda a člověk po své tělesné stránce zůstávají stále stejní, stále podléháme stejným přírodním zákonům a sklonům. A tak z těchto „tajemství přírody“ můžeme stále hlouběji poznávat i analogická tajemství duchovní. Jen jednoho je však třeba: „oči, které vidí a uši, které slyší“. Tedy srdce, které se otvírá pro Boha.

Zamyšlení bylo také uveřejněno 22. 10. 2014 v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora