Narození Jana Křtitele

středa 25. červen 2014 09:19

Církev si v liturgii kromě narození Ježíše a Panny Marie připomína již jen narození Jana Křtitele. V čem je tento světec výjimečný, že si zaslouží takovou pozornost?

NarozeniJK.jpgJan Křtitel byl synem Zachariáše a Alžběty a bibliké události to opisují takto: „Anděl pověděl Panně Marii: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná.“

Panna Maria jde navštívit svoji tetu Alžbětu a zůstává u ní až do narození Jana Křtitele. Jejich setkání a dialog vysvětluje, proč je Jan již v době narození považován za svatého: „Maria vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým.“

Duch Boží, který přebýval na Matce Boží skrze její pozdrav naplňuje i dítě v lůně Alžběty a vyvoluje ho pro pozdější úkol: být předchůdcem Krista a také ho v Jordáně pokřtít. Toto posvěcení bylo uskutečněno již v lůně matky, proto Církev Jana od tohoto okamžiku oslavuje a tím i jeho narození.

Janovo narození bylo doprovázeno další biblickou událostí, jeho němý otec, poté co byl dotázan na jméno syna, napsal „Jeho jméno je Jan.“  Jeho ústa i jazyk se uvolnil,  chválil Boha a naplněn Duchem svatým prorocky promluvil: „Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid ... A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů, pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.“ Toto „Zachariášovo kantikum“ patří k jedním z nejkrásnějších biblických hymnů a vystihuje čekání Izraelského národa na příchod Mesiáše.

Je pravdou, že se rodiče často „vidí“ ve svých dětech a úspěchy dětí jsou také jejich chloubou. O tom, kým dítě bude se často rozhoduje již od početí a prvních okamžiků jejich života. Ne vždy jsou rodiče schopni ovlivnit další okolnosti jejich života, ale mohou jim vyprosit a zprostředkovat Boží požehnání. Matka Boží svým příchodem umožnila Janovo posvěcení před narozením, a ten samý Duch svatý může začít dítě posvěcovat skrze křest. Kdyby jen rodiče tušili, k jakým nebeským výšinám může Bůh člověka pozvednout, nikdy by neopomíjeli nechat dítě pokřtít a křesťansky vychovat.

Svátek narození Jana Křtitele slavíme 24.6. V Jindřichově Hradci máme starobylý památný kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli, který je nyní součástí muzea.

* Citáty jsou z Bible, Evangelium od Lukáše, 1. kapitola

Článek byl uveřejněný 25. 6. 2014 v Jindřichohradeckém deníku, ilustrovala Zuzana Čuchna

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora