Seslání Ducha svatého

sobota 7. červen 2014 21:52

Křesťan, a vlastně každý člověk, je bez daru Ducha neschopen chápat Boží věci. Sami od sebe nejsme schopni dosáhnout Božího království a mít účast na životě Božím. Duch svatý to dobré lidské v nás proměňuje a pozvedá k účasti na Boží slávě.

seslaniducha.jpgVelikonoční období zakončuje Slavnost seslání Ducha svatého. Již za svého pozemského života Ježíš mluvil o tom, že odejde ke svému Otci do nebe. Místo něho sestoupí na apoštoly Duch svatý:

- „Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“

- „Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.“

Při svém Nanebevstoupení Ježíš přikazuje svým učedníkům, aby zůstávali na modlitbách, dokud Duch Boží nepřijde. Po devíti dnech se událo toto: „Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit novými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“ (Bible, Skutky apoštolů 2, 1-4)

Naplnění Duchem svatým, které se událo ve večeřadle v Jeruzalémě, dalo počátek Církvi. Od tohoto okamžiku apoštolové zmocněni Duchem jdou hlásat do světa to, co jim Ježíš přikázal. Zrodila se církve, „Kristova nevěsta“, která pokračuje v tom, co On započal. Je zde na zemi, dokud On nepřijde. A tak Církev, ač se skládá z hříšníků a slabých lidí, je vnitřně vedena mocí Ducha svatého. Dar Ducha, který byl ve Starém zákoně dán jen některým, je nyní zaslíben všem, kdo uvěřili: „Když to lidé slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, bratří?" Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.

V údivu před Boží moudrosti i moci v hlubině srdce volejme: „Přijď Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své božské lásky.“

Uveřejněno 4. 6. 2014 v Jindřichohradeckém deníku, ilustrovala Zuzana Čuchna

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora