Nanebevstoupení Páně

čtvrtek 29. květen 2014 16:17

Ježíš odchází, aby nám připravil místo. Ukazuje Boží plán s člověkem, neboť lidský život smrtí nekončí, ale ve smrti se naplňuje.  

nanebevstoupeni.jpgUdálosti po vzkříšení Ježíše Krista popisují všichni Evangelisté. Po čtyřiceti dnech Ježíš definitivně vstupuje na nebesa. Nejplněji o tom píše Lukáš ve Skutcích apoštolů: Ježíš po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní... Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“

Ježíšův odchod do nebe nebyl pro apoštoly ztrátou, slzavým loučením. Ježíš totiž sdělil apoštolům důvody, pro které odchází. Jeden z nich jsme si právě přečetli: „dostanou sílu Ducha svatého“. Místo Ježíše je bude posilovat Třetí osoba Boží - Duch svatý. Naplní je Duch, který jim „otevře oči“, bude jim dávat sílu a povede je k svědectví o Kristu do celého světa.

Ježíš odchází, aby nám připravil místo: „V domě mého Otce je mnoho příbytků; a odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“ (Bible, Evangelium podle Jana 14, 2-3)

Ježíš odchází, aby jednou, na konci věků, přišel a soudil svět. Přesto zůstává Kristus ve světě přítomen, je tu jeho Církev. Skrze ni a v ní se můžeme setkávat s Bohem, dokud opět nepřijde On sám.

Svátek Nanebevstoupení Páně slavíme na čtyřicátý den po Vzkříšení (Velikonocích), letos to je 29. května.

Článek byl uveřejněný dne 29.5. 2014 v Jindřichohradeckém deníku, ilustrovala Zuzana Čuchna

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora