Svatý Josef - Dělník

čtvrtek 1. květen 2014 07:30

Dnes 1. května máme „svátek práce“ a církev slaví svátek sv. Josefa - Dělníka. Svátek ustanovil papež Pius XII. v roce 1955, jeho cílem bylo obrátit pozornost k hlubšímu chápání smyslu lidské práce. Šlo mu také o to, aby tento svátek dostal spíše křesťanský charakter a ne ideologický, spojený s třídní nenávisti a modlářstvím k práci, jak tomu bývalo ještě nedávno i v naší zemi.

Josef2.jpgZa vzor vybral právě sv. Josefa, prostého dělníka, tesaře. Ač obyčejného zaměstnání, přesto byl pro svou věrnost shledán Bohem jako nejvhodnější, aby byl hlavou Svaté rodiny a staral se o Pannu Marii a Ježíše. V čem lze po příkladu sv. Josefa spatřovat důležitost a smysl práce?

První smysl práce vyplývá ze samotného stvoření. Bůh stvořil svět, ale svěřil ho lidem, aby se o něj starali a zvelebovali ho. Člověk tak svou prací pokračuje v díle, které započal Bůh, a má si být také vědomý zodpovědnosti z toho plynoucí.

Dalším smyslem práce je získávání obživy. Člověk skrze práci zaopatřuje vše potřebné pro sebe i druhé (rodinu). Také velmi záslužná a obdivuhodná je práce maminek, které se svědomitě a obětavě starají o blaho děti, ale i práce těch, kteří pečují o nemocné nebo staré lidi. Výsledek práce, ať již manuální, nebo duševní, tak přináší lidem užitek a stává se zdrojem radostí.

Nelze však zapomínat na smysl práce jako pokání, vedoucímu k vlastnímu posvěcení. Bůh od počátku počítal s tím, že člověk bude pracovat. Po hříchu prvních lidí je však práce spojena s utrpením: „Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“ (Bible, Kniha Genesis 3, 17 - 19)

Člověk zhřešil a hřeší i nadále, Bůh proto ustanovuje práci, s kterou je spojena námaha, jako určitý druh pokání, odčinění toho, co člověk vlastní vinou způsobil. K posvěcení člověka však dochází jen tehdy, pokud svoji práci vykonáváme poctivě a svědomitě, řekli bychom s láskou. Naopak práce lajdácká a nepoctivá je člověku málo prospěšná po stránce materiální, a už vůbec neprospívá po stránce duchovní. Jakoukoliv svoji práce máme proto vždy vykonávat co nejlépe, s vědomím odpovědnosti před Bohem. Příkladem, a také povzbuzením, ať nám je ve chvílích „potu i utrpení“ svatý Josef.

Článek byl uveřejněný v Jindřichohradeckém deníku 30. 4. 2014, ilustrovala Zuzana Čuhna

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora