Zvěstování Páně - Bůh přijal tělo z Panny Marie a stal se člověkem

středa 26. březen 2014 08:55

Svátek Zvěstování Páně, který slavíme 25. března, patří k teologicky nejhlubším svátkům. Bůh se stává člověkem. Vtělení se ukutečňuje v lůně Panny Marie, která k tomu dává svým „staň se“ souhlas.

Zvestovani.jpgCelou událost máme popsanou v Evangeliu od Lukáše: Anděl Gabriel poslán od Boha do Galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat na rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť 'u Boha není nic nemožného'.“ Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.

K lepšímu pochopení textu evangelia ho můžeme rozdělit na tři části. Událost začíná dialogem mezi andělem poslaným od Boha a Marií. Už Gabrielovo samotné oslovení vyjadřuje nesmírnou plnost Boží milostí v jaké se Maria nachází. Zároveň ji ZVĚSTUJE (od tohoto slova pochází název svátku) Boží plán: Sám Bůh se skrze ní chce stát člověkem a vyplnit tak Boží zaslíbení a proroctví vyslovená proroky.

Tehdy zazněla otázka Panny Marie: „Jak se to může stát, vždyť muže nepoznávám?“ Odhaluje touhu cele patřit Bohu, tedy zachovat svoji vnitřní čistotu a panenství, a zároveň „porodit syna“, jak ji to oznamuje anděl. Její zvídavost je odměněna odhalením tajemství, které bylo ukryto od věčnosti. Skrze ní se naplní Boží plán pro stořený svět a zejména pro nás lidi: Bůh se mocí Ducha svatého stane v ní člověkem. Je to něco pro čistě lidský rozum nepochopitelné, ale právě toto činí Všemohoucí Bůh.

Posledním a definitivním závěrem této události jsou slova Panny Marie: „Staň se mi podle tvého slova“. Maria svým ANO (latinsky FIAT), zastupuje celé lidstvo. Ač sama bez hříchu, vyslovuje za nás hříšné souhlas, kterým se naplňuje plán spásy. Za několik týdnů budeme prožívat Velikonoční svátky smrti Božího Syna a jeho na třetí den slavné vzkříšení. Počátek tomu všemu však dala svým souhlasem Bohu („STAŇ SE“) jediná vybraná dívenka jménem Maria. Akatist, nejkrásnější hymnus o Panně Marii, to vyjadřuje takto:

Panna chtěla pochopit toto tajemství a ptala se Božího posla: „Pověz mi, jak může mé panenské lůno přivést na svět dítě?“ A on se s úctou odpověděl: Buď pozdravena, zasvěcená do úradku Trojjediného Boha; buď pozdravena, svěřeňkyně tajemství mlčením ukrytých. Buď pozdravena, počátku Kristových zázraků; buď pozdravena, důkaze všech jeho pravd. Buď pozdravena, nebeský žebři, po němž sestoupil Bůh; buď pozdravena, pozemský moste, jenž vedeš k nebesům. Buď pozdravena, zázraku pro anděly podivuhodný; buď pozdravena, příčino přežalostného pádu démonů. Buď pozdravena, dala jsi světu světlo nevýslovné; buď pozdravena, ty nikomu neprozradíš „jak“. Buď pozdravena, jsi moudřejší než všichni učení; buď pozdravena, neboť ty ozařuješ duše věřících. Buď pozdravena, Nevěsto nesnoubená!

Člán byl uveřeněný dne 26 .3. 2014 v Jindřichohradeckém deníku, ilustrovala Zuzana Čuchna

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora