Svatý Josef - pěstoun Ježíšův a snoubenec Panny Marie

středa 19. březen 2014 08:25

Bůh se rozhodl stát se člověkem a narodit se z Marie Panny. Vybral proto „spravedelivého muže jménem Josef“, aby se stal hlavou této rodiny. Dvě věci jsou charakteristické pro tohoto muže: čistota srdce a poslušnost Božímu vedení.

Josef.jpg„Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: ‘Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.‘ ... Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě.“ (Evangelium podle Matouše 1,18-24)

Josef se od této chvíle dokázal vždy o Pannu Marii s pomocí Boží postarat. Nejednou to byly právě sny, skrze které byl veden Bohem. Stal se ochráncem této rodiny na cestě do Betléma, kde se podle proroctví Mesiáš narodil. Když následně dítěti hrozí nebezpečí, byl ve snu varován:

„Když mudrci odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: ‘Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.‘ On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta ...

Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi v Egyptě a řekl: ‘Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život.‘ On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země. Když však uslyšel, že Archelaos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít; ale na pokyn ve snu se obrátil do končin galilejských a usadil se v městě zvaném Nazaret.“ (Evangelium podle Matouše 2,13-23)

Naposeldy se s svatým Josefem setkáváme, když bylo Ježíšovi 12 roků a šli podle zvyku Josef s Marii na Velikonoční svátky do Jeruzaléma. Na zpáteční cestě se jim Ježíš ztratil a když ho po třech dnech našli v chrámě, vyčítavě mu řekli: „Synu, co jsi nám udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali.“ Ježíš jim řekl: „Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?“ (Evangelium podle Lukáše 2,48-49) Ježíš již tehdy otevřeně říká, že jeho pravým otcem je samotný Bůh.

Od této chvíle se už evangelia o Josefovi nezmiňují, lze se tedy domnívat, že v době, kdy Ježíš začal veřejně působit, Josef již nežil.

Některá apokryfní evangelia (vznikající daleko později ve 3-4 stol.) dodávají o svatém Josefovi další informace, ty jsou však vzhledem k odstupu času už jen legendárního charakteru.

Svatý Josef se zobrazuje s Ježíškem na rukou, a také s lilií (zachoval čistotu vůči Marii). U nohou mívá tesařské nářadí, symbol své živnosti. Je patronem rodinného života, ale také dělníků a řemeslníků, nebo vychovatelů. Ve velké úctě ho měla velká mystička svatá Terezie z Avily i jiní svatí. Svátek má 19. března.

Článek byl uveřejněn dne 19.3. v Jindřichohradeckém deníku, ilustrovala Zuzana Čuchna.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora