Svátek Uvedení Páně do chrámu

středa 5. únor 2014 18:32

2. února jsme slavili svátek Uvedení Páně do chrámu, který se slaví na 40. den po narození Ježíše Krista. Než se nad ním zamyslíme, připomeňme si text evangelia:

Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do chrámu, aby ho představili Bohu... Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.“ Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ (Evangelista Lukáš 2, 22 - 35)

Narození dítěte je pro rodiče (a zvláště pro matku) jednou z nejdůležitějších událostí života. Bylo tomu tak v minulosti a platí to dodnes, že jakmile to zdravotní stav věřící "čerstvé" mamince dovoluje, navštíví kostel (vstupuje do chrámu), aby na jedné straně děkovala Bohu za šťastný porod, a zároveň si vyprosila požehnání pro sebe i dítě. Bude to především ona, která ponese v následujících měsících a rocích starost o toto dítě.

Text evangelia nám však v tomto případě odkrývá hlubší okolnosti tohoto předstoupení matky s dítětem před Boha. Prorok Simeon, veden vnitřně Duchem svatým, poznává v tomto dítěti „světlo pro pohany a slávu pro Izrael.“ Světlo pro pohanské národy, neboť ony doposud neznaly pravého Boha a bloudily ve tmě svých vlastních a často mylných přestav. A zároveň „slávu pro Izrael“, neboť Spasitel světa se narodil v Izraelském národě, z pokolení krále Davida. A tak stařičký Simeon již od tohoto života více neočekává, jeho nejhlubší touha se naplnila, spatřil Spasitele světa, proto může pokojně odejít k Bohu.

Přesto však ještě jednou a naposledy prorokuje jeho Matce: „Tvou duši pronikne meč (bolesti), aby vyšlo najevo smyšlení lidí“. Tak předpovídá odpor mnohých vůči Kristu, ale také bolest Panny Marie, která bude mít na tomto Synově utrpení spoluúčast. Přímo se jeho slova splnila, když Ježíš umíral na kříži, a když pod křížem stála jeho Matka. Duchovně se tato slova splňují dodnes. Mnohá srdce zůstávají zatvrzelá vůči Boží lásce, a nebyla by to Matka Boží, aby ve vnitřních bolestech neprožívala jejich vnitřní spoutanost hříchem, neplakala nad zoufalou cestou do zatracení a neprosila svého Syna o milosrdenství a jejich obrácení.

Svátek uvedení Páně do chrámu se týká Ježíše. Současně je to však také svátek mariánský. Ve svém duchovním významu je tajemstvím matky, která zcela svůj život podřizuje budoucnosti dítěte a tak odevzdává svůj život do služby Bohu. A platí to nejen o Panně Marii, v tomto svátku je ukryto tajemství „zasvěcení“ každého člověka a jeho života Bohu.

Na závěr je třeba ještě dodat, že o tomto svátku církev světí svíčky, které nám připomínají „světlo“, které přišlo na svět skrze Ježíše Krista. Již nemusíme žít ve tmě lidského nevědění a hříchu, ale jeho světlo nám umožňuje poznat Boha.

Článek byl dne 5. 2. 2014 uveřejněný v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora