Tři králové

čtvrtek 9. leden 2014 11:40

6. ledna jsme slavili svátek Zjevení Páně, kterému se lidově říká „Tři králové“. Kdo byli tito „mudrci“, kteří přišli od Východu a ptali se v Jeruzalémě, kde je právě narozený král?

Trikralove.jpgMatoušovo evangelium nazývá tyto mudrce „mágy“. Tak byli označování ti, kteří se snažili poznat „znamení času“ - věštci, astrologové. Nedá se říci, že by to byli „šarlatáni“, jako dnes ti, co se zabývají astrologií a horoskopy. Na tehdejší dobu to byli spíše lidé, kteří se snažili poznat podstatu světa a jeho zákonitosti - úměrně k tehdejším možnostem poznání.

My tyto „mágy“ obvykle nazýváme „králi“. Evangelium ještě podává, že přišli z Východu a bezprostředním znamením jim byla podivná hvězda, která „kráčela před nimi“.

Mnoho současných astronomů se snažilo tuto „hvězdu“ nějak identifikovat na základě výpočtu tehdejšího postavení hvězd, nebo ztotožnit s nějakou kometou a tak dokonce určit přesné datum Ježíšova narození. Žádná z hypotéz (např. o konjunkci Saturna a Jupitera) však nevysvětluje uspokojivě popsanou událost doprovázející Narození Kristovo. Betlémská hvězda tak zůstává záhadou a „tajemným znamením“ i dnes.

Když mudrci přišli až do Jeruzaléma a ptali se na „novonarozeného krále“, sám král Herodes, rozrušen jejich příchodem, nechal povolat židovské znalce, aby mu oznámili o tomto budoucím králi něco více. Herodes byl člověk chorobně toužící po vládě a moci. Neštítil se zabít kohokoliv, kdo by ho mohl o ní připravit, dokonce i své vlastní syny.

Přečtená proroctví určila přesné místo narození: „A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi městy judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele." (Prorok Micheáš 5,1)

Mudrci potom, i nadále vedeni hvězdou, nalezli v Betlémě narozené dítě - Ježíše, kterému obětovali „zlato, kadidlo a myrhu.“ Těch darů jistě donesli více, evangelista Matouš však poznamenává právě tyto, držíce se určité symboliky: zlato je symbol královské moci, kadidlo zase představuje božství. A myrha, olej, kterým se pomazávali zemřelí - symbol smrti a zároveň i nesmrtelnosti. Scéna klanění třech králů malému Ježíškovi a předávání darů se tak stala obvyklou součástí každého betléma.

Zbývá ještě vysvětlit tradiční jména těchto mudrců - králů: Kašpar, Melichar a Baltasar. Nic takového však v Bibli nenajdeme, ani počet mudrců, ten byl spíše „dotvořen“ na základě zmínky o třech darech. Až texty z daleko pozdější doby, teprve z 5. a 6. století (tak zvaná apokryfní evangelia) uvádějí jména Gaspar (král Indů), Melkon (král Peršanů) a Balthasar (král Arabů).

Pokud potkáte na ulici děti převlečené za Tři krále, jedná se o charitativní sbírku symbolicky spojenou s touto událostí a s dary přinesenými Ježíšovi. Někde taky píšou křídou na dveře domů tři písmena „K+M+B“, doplněná rokem nového letopočtu. Tento kryptogram nese jednak jména tří králů, ale také latinská slova „Kristus Mansionem Benedicat - Kristus Dům Žehná“. Anebo řečeno poeticky: „Byli jsme zde, o tom zázračném Dítěti jsme vám pověděli, i jeho požehnání vám přinesli, my tři králové, Kašpar + Melichar + Baltazar.

Článek uveřejněn 8.1.2014 v Jindřichohradeckém deníku, ilustrovalal Patra Šulcová.

 

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora