Svatá Cecílie

pátek 22. listopad 2013 09:00

Na životě mučedníků často vidíme nejen jejich ctnosti, ale i zvrhlost jejich mučitelů. Nejinak to je u svaté Cecílie a majetku chtivého prefekta. Ve všech dobách tak věrnost Bohu jako lakmusový papírek odkrývá skutečný stav srdce u lidí spoutaných zlem a chtivostí. Ježíš však zaslibuje: „Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí, neboť máte hojnou odměnu v nebi.“ (Bible, Evangelium podle Lukáše 6, 22 - 23)

Cecilie.jpgO svaté Cecílii, panně a mučednici, žijící pravděpodobně v 3. století, se nám dochovalo podání z 5. století o její mučednické smrti. V této legendě se udává, že mladá Cecílie, pocházející z patricijského rodu v Římě, byla zasnoubena jistému Valeriánovi, který byl pohan. Při svatbě odhalila svému muži svoji víru a zasvěcení Bohu. Valerián se chtěl dozvědět víc o křesťanské víře, odebral se tedy na Via Appia, kde se tehdy nacházel dům papeže Urbana I., který ho poučil a také pokřtil. Legenda dále uvádí, že když se Valerián vrátil domů, spatřil u Cecílie anděla, který nesl dva věnce, jeden z růží a druhý z lilií, symboly mučednictví a panenství.  Valerián tak seznal, že mají s Cecílií žít jako bratr a sestra. Prosil také o milost, aby mohl přivést k víře i svého bratra Tiburcia. Tak se i stalo a za nějaký čas byl i on od papeže pokřtěn.

Když městský prefekt nařídil, aby byli křesťané zabíjeni a jejich těla zůstala nepohřbena, Cecílie, Valerián a Tiburcius se hrozeb nezalekli a důstojně je pohřbili. Prefekt proto dal zatknout i oba bratry, a když odmítli obětovat pohanským bohům, nechal je popravit.

Prefekt chtěl využít příležitosti a získat celý jejich majetek, dal proto zatknout i Cecílii, počítal s tím, že také ona odmítne poklonit se falešným bohům. Když toto skutečně neučinila, vynesl nad ní rozsudek, aby byla odvedena domů a tam udušena v parní lázni. Jelikož i poté zůstala na živu, kat voják třikrát ťal do jejího krku. Legenda praví, že Cecílie žila ještě tři dny, během nichž formálně postoupila svůj dům papeži Urbanovi a přála si, aby byl vysvěcen jako kostel. S jistotou víme, že papež dal její tělo pohřbít vedle krypty papežů v Kalixových katakombách.

Roku 821 nechal papež Paschal I., na základě snu, ve kterém mu sama Cecílie ukázala místo uložení svého těla, rozšířit baziliku postavenou nad jejím hrobem. Její tělo bylo nalezeno v cypřišové rakvi a následně uloženo do mramorového sarkofágu.

Roku 1599 kardinál Sfondrati z nařízení papeže Klementa VIII. tento sarkofág prozkoumal a nalezl uvnitř popisovanou truhlu z cypřišového dřeva a nezetlelé tělo světice, nezvykle uložené na pravý bok, i s hedvábným závojem potřísněným krví. „Budila dojem, jako by spala.“ Okolnosti nálezu a šat potřísněný krví potvrdil mučednickou smrt sv. Cecílie.

Mnozí si lámou hlavu, jak vznikla úcta k sv. Cecílii, jako patronky hudby a hudebníků. Ve vyprávění o jejím umučení (Passio), se uvádí, že při oslavách sňatku s Valeriánem, zatímco „hrály hudební nástroje“, Cecílie „v srdci zpívala pouze Bohu“. Odtud vznikla legenda, jež inspirovala mnoho umělců.

Článek uveřejněn v Jindřichohradeckém deníku 20. 11. 2013, ilustrovala Petra Šulcová.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora