Sv. Jan Kapistránský - kazatel v obraně Evropy

čtvrtek 24. říjen 2013 10:20

Za nejvýznačnější je považována jeho odvaha s jakou se u Bělehradu postavil do čela křižáckého vojska, ne se zbraní v ruce, ale s odvahou v srdci.

Kapistran2.jpgJan se narodil v roce 1386 v městě Capestranu ve střední Itálii. Studoval v Perugii na tehdy nejvýznamnější právnické fakultě a stal se postupně poradcem na královském dvoře v Neapoli, významným soudcem a nakonec předsedou vlády s nejvyšší vojenskou mocí.

Brzy poté se oženil, ale nestačil se svojí ženou strávit ani jednu noc, neboť byl povolán do vzniklého válečného konfliktu mezi Perugií a Malatestou. Byl však zajat a uvržen do vězení na hradě Brufa. Pro pokus o útěk byl přikován ke zdi řetězy s nohama ve vodě. V tomto vězení prožil obrácení a slíbil, že pokud se odtud dostane, bude sloužit jedině Bohu. Tak se i stalo, po propuštění považoval za nejdůležitější odpustit nepřátelům a potom prosil ženu, aby došlo k zrušení jejich manželství. Ta, ačkoliv se zdráhala, musela nakonec ustoupit, neboť sice byli spolu oddáni, ale nikdy nesdíleli jedno manželské lože.

Jan vstoupil v roce 1416 do řádu františkánů, kde se z něho stal horlivý mnich. Prohluboval své teologické vědomosti a v roce 1420 se stal knězem. Měl velký dar veřejného kázání, a tak byl vysílán do různých částí Evropy. Při nich se nejen stávalo množství zázraků, obrácení hříšníků, ale docházelo i k obrácení zatvrzelých heretiků. Z tohoto jeho období je známa také jeho působnost na Moravě a v Čechách, měl za úkol zde získat druhou pohusitskou generaci obyvatelstva, většinou utraquisty, pro jednotu s katolickou církví. Do Prahy sice vpuštěn nebyl, neboť se příliš obávali jeho výřečnosti, zato kázal například v Brně (1451), v Olomouci  a Opavě (1453) a v Plzni (1460). Jezuita Bohuslav Balbín uvádí, že kázal také v Jindřichově Hradci v kostele sv. Václava. Podle této tradice zde zanechal ve výklenku vlastnoruční nápis - trigram Jména Ježíš  - „IHS“, jak to činíval i na jiných místech. Archivní prameny však údajný Kapistránův pobyt v J. Hradci neprokázaly.

Janovým nejvýznamnějším počinem však byla obrana Evropy při vpádu ohromného tureckého vojska, které nejen zanechávalo za sebou zcela vydrancované území, ale počínalo si nanejvýš krutě. Do čela křižáckého vojska se tehdy postavil Jan Hunyady, po jehož boku stál Jan Kapistránský. Ten ve vojsku upevňoval kázeň, světil prapory, žehnal, napomínal, povzbuzoval a udržoval řád. Ač se bitva u Bělehradu nevyvíjela proti mnohonásobné přesile dobře, Jan se na nejvyšším místě chopil korouhve a provolával válečné heslo „Ježíš“. Vojáci takto posilněni jeho odvahou neutekli z hradeb a s novou vervou turecké vojsko odrazili a nakonec rozprášili. Slavné vítězství tehdy po celé Evropě připsali jen zásluhám a modlitbám tehdy sedmdesátiletého mnicha.

Je podivuhodné, jakou životní cestou vedl Bůh sv. Jana Kapistránského, aby po celý život bojoval za mír pro Evropu, ne se zbraní v ruce, ale s odvahou v srdci a s „mečem“ ve svých ústech.

 Článek uveřejněn v Jindřichohradeckém deníku 9. 10. 2013, iustrovala Petra Šulcová.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora