Svatá Hedvika Slezská - matka sedmi dětí

čtvrtek 17. říjen 2013 16:30

Hedvika se narodila v roce 1174 na zámku Andeches v Bavorsku, proto ji tam také nazývají Hedvikou z Andechsu. Již jako dítě byla předána na výchovu do benediktinského kláštera v Kitzingenu. Ve 12 letech byla z mocensko - politických zájmů provdána ve Vratislavi za vévodu Jindřicha I., dědice Dolního Slezska.  Tím tato světice vešla do historie pod názvem Slezská.

Hedvika.jpgPostupně porodila svému muži 7 dětí, z nichž tři zemřely brzy po porodu, přesto bylo její manželství šťastné. Svého manžela, kterého přitahovaly zábavy a hlučné slavnosti, usměrnila ke zbožnosti. Manželé se upřímně milovali a v síle této lásky se Hedvice dařilo zušlechťovat Jindřichovo srdce, nabádat ho ke skutkům milosrdné lásky a mírnit jeho bojechtivost. Nakonec se s manželem dohodli na vzájemné zdrženlivosti.

Hedvika se po celý život věnovala blahu místního lidu a prohloubením jeho křesťanské víry. Díky této „charitativní činnosti“ si vysloužila velkou úctu u poddaných, neboť se nejen snažila chudým pomáhat, ale sama žila v chudobě a prostě se oblékala. Vedle četných nemocnic založila také v roce 1202 klášter na sever od Vratislavi v Třebnici.

V roce 1238 zemřel její manžel a na jeho místo nastoupil syn Jindřich II. zvaný Pobožný, který však byl krátce na to zabit v boji proti mongolským nájezdníkům. Životopisci poznamenávají, že těmto a dalším ranám osudu čelila bez zoufalství, svoji bolest dovedla skrýt, snad i proto, že byla velmi spjata s klášterním životem a s jeho strohostí. Časté modlitby doprovázela zbožnou četbou i tělesným pokáním. Nakonec vstoupila do kláštera cisterciaček v Třebnici, který sama založila. Zde žila jako prostá řeholnice. Zemřela 15. října 1243 ve svých 70 letech a byla pochována ve společné klášterní hrobce.

Po svatořečení bylo její tělo přeneseno do kostela, kde dnes spočívá v nádherném sarkofágu.

Pro nás je zajímavé, že sv. Anežka Česká byla jako dítě poslána do kláštera v Třebnici, kde byla vychovávaná pod dohledem sv. Hedviky. Láska k prostotě a chudobě se tak u obou panovnic zrodila v dětských letech při výchově v klášteře. Ticho kláštera i jednoduchý život modlitby dal těmto ženám pevný charakter, který je neopustil ani později. Kláštery se tak stávaly ohnisky budoucí Evropské kultury a vzdělanosti, místy, kde se časnost tohoto světa snoubila s věčností. Skrze ně si společnost postupně uvědomovala skutečnou svobodu ženy a její společenskou důstojnost.

Ilustrovala Petra Šulcová

Článek uveřejněn v Jindřichohradeckém deníku 9. 10. 2013

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora