Svatý Radim - poutník na cestách Evropy, biskup

čtvrtek 10. říjen 2013 12:00

Svatý Radim se narodil někdy před rokem 970 v Libicích v Čechách. Byl mladším bratrem svatého Vojtěcha a spolu s ním také odešel nejdříve do Říma a vstoupil tam okolo roku 990 do benediktinského kláštera na známém Aventinu. Přitom přijal řeholní jméno Gaudencius.

Radim.jpgPo vyvraždění jejich rodu se odebral opět spolu se svým bratrem na misijní cestu k pohanským Prusům. Stal se tak svědkem mučednické smrti svého bratra. Do Čech se už nevrátil, ale byl v Římě v roce 999 vysvěcen na biskupa a ustanoven prvním arcibiskupem nově zřízené provincie v Hnězdně. Zemřel asi okolo roku 1006 a byl pochován se všemi poctami v katedrále v Hnězdně, kde se nacházely již ostatky jeho bratra Vojtěcha, zlatem vykoupené polským králem Boleslavem Chrabrým od pohanských Prusů.

Nyní se ostatky obou bratří nacházejí v katedrále sv. Víta v kryptě sv. Kosmy a Damiána, neboť v roce 1039 při válečné výpravě českého knížete Břetislava I. byly z dobytého Hnězdna převezeny do Prahy.

Bratři Vojtěch a Radim byli naši první svatí biskupové. Samotné označení biskup pochází z řeckého slova „episkopos“ a znamená doslovně strážce, vůdce. V církvi představuje nejvyšší svěcení, když biskupovi je předávána stejná pastýřská vláda, jakou dal Ježíš apoštolům: „Kdo vás poslouchá, mne poslouchá, kdo vámi pohrdá, pohrdá mnou.“ (Evangelium podle Lukáše 10, 16)

Apoštol Petr, první z biskupů, povzbuzuje ostatní: „Starejte se jako pastýři o Boží stádce, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem.“ (1. list apoštola Petra 5,1)

Biskup stojí na čele jednotlivých místních církví (diecézí). Tato duchovní vláda se předává biskupským svěcením (vkládáním rukou biskupa) a je nezastupitelná. Proto také režimy, které touží po totalitní moci, ve své nenávisti k Církvi (u nás například komunismus) se snažily biskupy různě manipulovat, pronásledovat či dokonce likvidovat.

Pro nás jsou důležitá slova sv. Ignáce Antiochijského, učedníka apoštola Jana, kterého podle tradice ustanovil za biskupa apoštol Petr: „Ubi episcopus, ibi Ecclesia“ - „Kde je biskup, tam je církev“. Biskupů si máme vážit a za ně se modlit: „Bože, dej nám svaté biskupy, jako byli sv. Vojtěch a sv. Radim.“

Ilustrovala Petra Šulcová

Článek uveřejněn v Jindřichohradeckém deníku 9. 10. 2013

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora