Svatost

středa 25. září 2013 16:00

Možná si někdo řekne: „Co mi je do svatosti, co to vůbec je?“ V dnešní době, poznamenané tolik konfliktním jevy, není nic důležitějšího, než právě hledání svatosti. Co to však znamená, být svatý, a jakou cestou jí vlastně dosáhnout?

Svatost.jpg

Z křesťanského pohledu vyplývá, že svatý je Bůh. Ale svaté se stává také to, co se dostává do nějakého vztahu s Bohem, co má podíl na jeho svatosti. Prorok Izajáš ve svém vidění Boha, který je oslavován Serafy chvalozpěvem:   „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ (Iz 6,3) Ten, kdo se dostává do tohoto vztahu k Bohu, si však zároveň uvědomuje svoji vlastní malost a pomíjivost. Izajáš následně volá: „Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů." (Iz 6, 5) Je to Boží moc, která v tom však nenechává člověka samotného. On přichází, odnímá náš hřích a posvěcuje nás.

Hebrejské slovo „kádoš“ (svatý) obsahuje myšlenku oddělení od profánního, pomíjivého. A řecký termín „hagios“ je zase spojen s posvátnou Boží mocí, která v člověku vzbuzuje hlubokou úctu a bázeň. Svatý je podle Písma nazýván nejen Bůh, nýbrž i lidé, kteří jsou v kontaktu s Ježíšem, neboť si je vyvolil a posvětil Duchem svatým. Již u Mojžíše čteme: „Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.  A v listě apoštola Pavla můžeme číst: „Členům církevní obce v Korintě, kteří byli posvěceni v Kristu Ježíši a povoláni do stavu svatých...“ (Bible, 1. list Korintským 1,2). Pro nás je důležité, že stav svatosti není něco, co si můžeme sami vyrobit, či přivlastnit, je to naopak něco, co je nám dáno z Boží iniciativy, je to dar Ducha svatého. Protože společenství s Bohem a tedy svatost je darem, člověk může ve své svobodě tento dar odmítnout. Tady se znovu podsouvá otázka:  Skutečně ho odmítáme? Vždyť přece jiné věci, daleko méně potřebné, tak rádi přijímáme!

Svatost není výsledek nějaké nábožensko-etické snahy, nýbrž vyjadřuje stav toho, kdo má podíl na životě Božím. Znamená to však také přijetí toho, kdo tuto svatost uděluje, jeho vnitřního života i smýšlení. Evangelia nám na životě Ježíšově ukazují, že právě toto byla překážka a mnozí se pohoršili, mnozí odešli. Došlo to až tak daleko, že se Ježíš musel ptát i samotných apoštolů: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr mu odpovídá: „Pane, kam bychom šli, ty máš slova věčného života“.

Nejen Petr, a ostatní apoštolové jsou nám příkladem na cestě v přijetí těchto „slov života“, ale i tisíce svatých, co jich za celou dobu historie církve bylo. A neexistuje jen jedna forma svatosti, každý z nich byl svatý svým způsobem. V nich poznáváme zářivý příklad specifické lidské odpovědi na dar udělený Bohem, různící se podle doby, postavení či schopností každého.

V tomto seriálu bych chtěl čtenářům přiblížit některé svaté, nejen historická data z jejich života, ale především jejich odvahu, s jako usilovali o vlastní svatost. I když se svět vlivem vědy a techniky rapidně mění, před člověkem zůstává stále stejná možnost: může ve svém srdci a poznat Boha a přijat jeho pozvání. Tento seriál článků bych mohl nazvat „Pozváni ke svatosti“. Jsem si však vědom toho, že toužíme po tom, co vidíme. Bude tedy lépe ho nazvat „Světec týdne“, neboť jsou to právě světci, jejichž světlo září, a tak povzbuzuje i nás.

 Článek byl uveřejněný 4. září 2013 v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora