Sexuální nezdrženlivost

pondělí 10. červen 2013 09:15

Člověk je vybaven pohlavností a vnitřní silou, která ho ponouká ke sdílení lásky a chrání před zánikem. Tuto vnitřní sílu nazýváme pohlavní pud, slouží k předávání života, ale také k rozvoji a obohacení druhého i sebe skrze intimní lásku. Je to jeden z nejkrásnějších darů a odráží Boží záměr s námi lidmi - „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte si ji a panujte nad ní...“ (Bible, Genesis 1,28).

Bohužel skrze falešné pohledy (dnes velmi rozšířené) se stala sexualita a pohlavní pud nástrojem obrovské manipulace a zotročení člověka. Projevuje se to všude, kam se ohlédneme v sexuální nezdrženlivosti či dokonce propagaci egoistického zneužívání sexuality.

Někdy se nám zdá, že kdyby nebylo 6. a 9. přikázání, tak bychom ani žádné hříchy neměli. Takový pohled je však nesprávný. Jednak jsou to v pořadí až 6. a 9. přikázání, a že necítíme provinění v těch prvních, neznamená, že se proti nim neproviňujeme. Dále si musíme uvědomit, že je to právě hřích v nás, který z nejkrásnějšího Božího daru dokáže udělat pravý opak a používá ho k urážení Boha i k vlastnímu znesvěcení.

V záplavě pokušení i hříchu se někdy ptáme: „Bože, proč nám tento dar dáváš? Nebylo by nám lépe a nežili bychom svatěji bez něho?“ Odpovědí je: „Nežili!“. Jednak Bůh své dary nikdy nebere zpět, jeho pohled na nás a na naše hříchy se dá vyjádřit slovy MILOSRDENSTVÍ. Pokud si uvědomujeme, že s tím co nám Bůh dal, zacházíme špatně, litujeme toho, snažíme se napravit, neodsoudí nás. V Ježíši Kristu se ukazuje celá Boží láska k nám lidem, v něm nalézáme opět svoji důstojnost a naději, o kterou nás okrádá hřích.

A tady přicházíme k dalšímu poznání, je to často až hřích (mnohdy právě proti čistotě, jak nazýváme hříchy proti 6. a 9. přikázání), kdy si začínáme uvědomovat svoji lidskou bídu, to, že jsme se od Boha vzdálili, že potřebujeme jeho pomoc a vysvobození. Pěkně to vyjádřil svatý Augustin: „felix culpa“ - „šťastná vina“, která si zasloužila takového Vykupitele. Byl to právě Augustinův dlouhý boj v oblasti sexuální nezdrženlivosti, který nakonec vedl k hlubokému poznání Božích tajemství a lidského vykoupení.

Dostáváme se k poslední myšlence. I když se nám to někdy z vnějšku jeví stejně, je velký rozdíl mezi člověkem hříšným a člověkem zkaženým či nestoudným. Ten první svůj hřích oplakává, hledá odpuštění a nalézá nakonec Boha. Ten druhý se Bohu a jeho zákonům vysmívá, ve své zvrácenosti dělá ze svého hříchu normu. Ve skutečnosti si však dláždí cestu do zavržení.

Co dělat, abychom svoji sexualitu a s ní spojený pohlavní pud nezneužíval? Duchovní otcové doporučují častou zpověď a svaté přijímání, světci zase připomínají modlitbu k Matce Boží. Při zjevení v Litmanové (1990 - 1995) se Matka Boží představila jako Neposkvrněná Čistota a sama řekla: „Nezapomeňte na smysl svého života! Můj Syn nechce po vás mnoho, po každém požaduje jen tolik, kolik může dát. Když máte pokušení, uvědomte si, že já jsem vždy při vás, a tehdy se modlete: »NEPOSKVRNĚNÁ ČISTOTO, pomoz mi zachovat čistotu mého srdce!« Bůh je láska a záleží mu na nás, jak ho přijmeme.“ (7.7.1991)

K vlastnímu zamyšlení čtenáře:

Když si zhřešil, kterou cestou ses vydal? Cestou pokání a hledání nápravy, nebo cestou odůvodnění svého hříchu či dokonce pohrdáním Božími přikázáními?

Článek uveřejněn v Jindřichohradeckém deníku 15.5. 2013.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora