Lakomství

středa 22. květen 2013 12:00

Dnes si povíme něco o lakomství. V srdci člověka se nachází touha po zajištění vlastního života. Člověk stižený lakomstvím si však myslí, že toho dosáhne bez pomocí druhých, nebo dokonce na úkor druhých. Lakomec tak významně poškozuje mezilidské vztahy a navíc sám sebe dostává do izolace, z níž obtížně hledá východisko. Nevidí potřebu sloužit bližnímu, ale slouží vlastní žádosti, doslova se stává jejím otrokem. Není dobrý vůči nikomu, k sobě je však nejhorší, protože způsob jeho života se stává velkým trápením.

Písmo svaté odsuzuje lakomství a řadí ho k sedmi hlavním hříchům. Celou absurdnost nezřízené touhy po majetku vyjádřil Ježíš v jednom ze svých podobenství: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“ Pak jim pověděl toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom, a říkal si: 'Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?' Pak si řekl: 'Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.'

Ale Bůh mu řekl: 'Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?' Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.“

Pro nás je důležité, že Ježíš Kristus nejen varoval před lakomstvím, ale také ukazoval cestu, jakou se můžeme před lakomstvím chránit. Lékem na tuto neřest je především důvěra v Boží prozřetelnost a Jeho dobrotu vůči nám: „Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je vždycky víc než pokrm a tělo než oděv.

Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? ... A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Potom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.

Ježíš neodmítá starost o živobytí jako takovou, nemá být však odtržena od Božího plánu s námi, nesmíme ji nadřadit a povýšit nadevšechno.

Pěkně také vystihuje záludnost lidského srdce sv. Jan Klimak, když říká o lakomém srdci: „Dokud se peníze sbírají, jsou city něžné a laskavé, až je jich hromádka, ruce a srdce se uzavře.“

Nejvíce se lakomství projevuje ve vztahu k penězům, ale může se projevovat i v neochotě dělit se jinými materiálními nebo duchovními věcmi. Opakem lakomství je štědrost. Snaha být štědrý pomáhá člověku zůstat otevřený pro druhé. Lidí v nouzi, či jiné potřebě, se okolo nás nachází mnoho. I když vždy musíme zvážit nakolik a jak jim můžeme pomoci, přece jen bychom čas od času měli přinést ze svého určitou oběť a druhé obdarovat.

K vlastnímu zamyšlení čtenáře:

Štědrost je nejen znamenitá vlastnost Boží, ale máme si jí učit i my. Vzpomeň si, kdy jsi naposled někoho obdaroval, nebo dals více, než by vyžadovala spravedlnost?

Článek uveřejněn v Jindřichohradeckém Deníku 24.4. 2013.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora