Závist

čtvrtek 2. květen 2013 11:40

O závisti lze říci, že to je nejhloupější neřest, protože člověku nic nepřináší, okrádá ho o klid a škodí mu. Pocit, že někdo jiný má více než já, dokáže způsobit obrovský zmatek v myšlení člověka a může přerůst i v nenávist. Závist je falešný pocit nad dobrem druhého, vzniká při srovnávání sebe s druhými, když v nás není ochota přát druhému štěstí. Závist však čas od času pocítí každý z nás, nelze se jí úplně vyhnout.

Biblickým příkladem závisti je Kain:

„Kain přinesl Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar neshlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři. I řekl Hospodin Kainovi: ‘Proč jsi tak vzplanul? A proč máš tak sinalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.‘ I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi... Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej.“ (Gen 4, 3 - 8)

Na této události si můžeme ilustrovat charakteristické prvky závisti:

1) Kain se porovnává s Ábelem - a zjišťuje, že se mu něčeho nedostává.
2) „Kain vzplanul hněvem…“ - oddává se pocitu ukřivděnosti.
3) „Nebudeš-li konat dobro…“ - Kain nedbá na to, že i v jeho moci je konat dobro, vládnout nad falešnými představami.
4) „Kain povstal proti svému bratru…“ - Kain volí zdánlivě jednodušší cestu, chce se zmocnit toho, co má Ábel a odstraňuje ho z cesty.

Pro nás je podstatné uvědomit si, jak se závisti bojovat. První zásada je, neoddávat se falešným pocitům, nesrovnávat se s druhými. To by však samo o sobě nestačilo, závist je vytrvalá, „dychtí po nás“. Proto druhým a nezbytným krokem je vydat se na cestu konání dobra.

Nejčastěji závidíme nějaké materiální věci, můžeme však závidět i věci duševní (přirozené schopnosti a talenty) či dokonce duchovní (nadpřirozené Boží dary). Lékem na závist je také poznání „bezcennosti“ mnoha věcí v porovnání s tím, co dostáváme od Boha, co pro nás učinil Ježíš Kristus.

Určitá závist však může mít i pozitivní stránku, pokud si uvědomíme, že některých věcí jsme schopni dosáhnout také sami: „Druhému to přeji, ale sám se o to pokusím také.“

Nakonec dvě přísloví z Bible, k zamyšlení čtenářům:Mírné srdce je tělu k životu, kdežto závist je jako kostižer.“ (Přísloví 14, 30)

Viděl jsem též všechno pachtění i vše, co prospěšného se koná, a jak přitom jeden druhému závidí. Také to je pomíjivost a honba za větrem. Hlupák skládá ruce v klín a užírá se.“ (Kazatel 4, 4-5)

Článek uveřejněn v Jindřichohradeckém Deníku 10. 4. 2013.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora