Ctnost moudrosti

středa 27. březen 2013 12:15

Moudrost je ctnost, která dává praktickému rozumu schopnost, aby v každé situaci rozeznal, co je naše pravé dobro, a zvolil přiměřené prostředky k jeho konání.

Moudrost je „správné pravidlo jednání“, píše sv. Tomáš, dovolávaje se Aristotela. Nazývá se „auriga virtutum“, vozatajem ctností, poněvadž řídí ostatní ctnosti a dává jim pravidla a míru. Právě moudrost bezprostředně řídí úsudek svědomí. Moudrý člověk rozhodne a uspořádá své chování podle tohoto úsudku. Díky ctnosti moudrosti uplatňujeme mravní zásady v jednotlivých případech, aniž bychom se mýlili, a překonáváme pochybnosti, týkající se dobra, které vykonáváme, nebo zla, kterému se máme vyhnout. Moudrost musíme odlišit od učenosti. I když studium k moudrosti a rozumnosti prospívá, ne vždy má takový člověk ctnost moudrosti.

Mnozí touží po moudrosti, jak ji však nabýt? I v knize knih, Bibli, je tato otázka položena:

Jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit výroky rozumnosti, jak si prozíravě osvojit kázeň, spravedlnost, právo a přímost, aby prostoduší byli obdařeni chytrostí, mladík poznáním a důvtipem?“ (Př 1, 2-4) Král Šalamoun si ji přál více než vše ostatní, aby mohl dobře vládnout: „A Bůh dal Šalomounovi moudrost, převelikou rozumnost a takovou hojnost myšlenek, jako je písku na břehu moře.(1 Král 5, 9-10)

Apoštol Jakub na počátku svého listu uvádí: „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.“ (Jk 1,5) Důrazně však také varuje před zvrácenou podobou moudrosti (před vychytralostí): „Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě. To přece není moudrost přicházející shůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská. Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.“ (Jk 3, 14-17)

Z toho vidíme, že pravdivá moudrost pochází od Boha, je darem: „Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.“ (Př 2, 6) Chce-li kdo získat skutečnou moudrost, musí se v modlitbě obrátit k Bohu: „Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí.“ (Žalm 111, 10) „Proto jsem se modlil a byla mi dána rozumnost, vzýval jsem Boha, a přišel ke mně duch moudrosti.“ (Mdr 7, 7) Závěrem je třeba říci, jaký užitek má člověk, získá-li tuto moudrost: „Moudrost je lepší než perly, nevyrovnají se jí žádné skvosty.“ (Př 8, 11)

Pozn.: Uvedené citáty jsou z Bible a zkratky v závorkách označují: název knihy, kapitola, verš. Součástí Bible (Starého zákona) je také Kniha moudrosti a stojí za to si ji přečíst.

K vlastnímu zamyšlení čtenáře:

Je-li takový užitek z moudrosti, nestojí za to o ni Boha vytrvale prosit?

Článek uveřejněn v Jindřichohradeckém Deníku 13. 2. 2013.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora