Boží zákon - Desatero

čtvrtek 14. březen 2013 11:25

Pod názvem Boží zákon rozumíme takový zákon, který byl dán lidem skrze Zjevení*. Zvláštní formou tohoto Zjevení je Desatero Božích přikázání (latinsky Dekalog). Těchto Deset přikázání tvoří zvláštní morální celek, jehož jednotlivá pravidla mají přirozený základ a orientují životní hodnoty.

Deset přikázání bylo dáno Bohem Mojžíšovi na hoře Sinaj a v Bibli jej nalezneme v 2. knize Mojžíšově (Ex 20, 2-17) a v 5. knize Mojžíšově (Dt 5, 6-21). Ježíš Kristus v mnoha případech Desatero cituje, sám se však staví nad tato přikázání (činí důležitějším). Na vysvětlenou pro ty, kdo by si mysleli, že tato přikázání již nezavazují, dodává: „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.“ (Mt 5, 17)

Doslovné znění Desatera se nalézá v Bibli, pro praktickou znalost jsou však uvedeny v zjednodušené (katechetické) formě v katechismu a není problém je dnes nalézt i na internetu.

První tři se týkají vztahu člověka k Bohu:

1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiného boha mimo mne... ; 2. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha; 3. Pamatuj, abys den sváteční světil.

Mnoho lidí dnes úplně zapomíná, že dalších 7 přikázání, o kterých mají povědomí, a chtěli by podle nich žít (tradičně česky vyjádřeno „jsem hodný člověk“), ztrácí bez těchto prvních tří smyslu. Bez vztahu člověka k Bohu jen těžko lze mluvit o nějaké etice či morálce. Vše se stává relativní a člověk se stává oběti vlastní hříšnosti.

Druhá část se týká mezilidských vztahů: 4. Cti otce svého a matku svou…; 5. Nezabiješ; 6. Nesesmilníš; 7. Nepokradeš; 8. Nevydáš křivého svědectví proti bližnímu svému. Tato přikázání jsou jednoduchým základem právního řádu společnosti. Kdybychom tato přikázání znali a podle nich žili, mnoho státních zákonů bychom nepotřebovali a nebylo by tolik neřešitelných soudních sporů.

Poslední dvě (9. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého; 10. Nebudeš dychtit po majetku jeho) se týkají vnitřní žádosti člověka. Ukazují mu jeho hříšnost, neboť právě ze žádosti vychází lakota, krádeže, podvody, násilí a nespravedlnost, závist a touha přivlastnit si druhého či jeho majetek.

Podrobné vysvětlení jednotlivých přikázání nalezneme v Katechismu katolické církve.

Desatero není v žádném případě souborem nějakých svévolně tyranských vrchností… Dnes stejně jako navždy je to jediná budoucnost lidské rodiny. Chrání člověka před ničivou mocí sobectví, nenávisti a lži. Odhaluje mu všechna falešná božstva, která ho zotročují: k těm patří sebeláska, touha po moci a po požitku, která vylučuje z lidského života Boha, která podvrací právní řád a která ponižuje lidskou důstojnost nás i našich bližních.“ (Jan Pavel II. na hoře Sinaj, 26. 2. 2002)

Deset Božích přikázání tvoří naprosto výjimečný základ morálních zákonů lidstva. Znáš je nazpaměť?

*Zjevení - Boží iniciativa, kdy se On sám dává člověku poznat; skrze Ježíše Krista nám Bůh zjevuje svou podstatu a hloubku své lásky.

Článek uveřejněn v Jindřichohradeckém Deníku 16. 1. 2013.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora