Zákony vytvořené společností

pondělí 11. březen 2013 11:10

Se zákony, normami či pravidly (řády) se setkáváme na každém kroku: státní zákony, dopravní předpisy, školní řády, vyhlášky a normy atd. Nejvyšší právní normou v našem státě je Ústava, kterou vydává parlament. Je pochopitelné, že ne všechny zákony stejně a každého zavazují. Dnes se zamyslíme nad zákony vytvořenými společností (státem), jak je můžeme definovat a jaké by měly mít náležitosti.

Zákony vytvořené společností nazýváme lidské zákony, na rozdíl od zákonů přirozených, či zákona Božího, o kterém si povíme později. Lidské zákony reagují na potřeby společnosti i člověka, jako jednotlivce a měly by vycházet ze zákona přirozeného. Na to upozorňoval již Celsus: „Co nepřipouští přirozenost, to nestvrzuje žádný zákon“. Například je přirozené pro manžely mít a starat se o děti, a to stvrzuje i zákon, když přikazuje rodičům pečovat o děti a dbát o jejich výchovu a vzdělání.

Obecně by měl každý zákon respektovat tři podmínky:
a) shodovat se s přirozeným zákonem
b) vést k obecnému dobru
c) nepřekračovat přirozené lidské možnosti.

Zákon, který by tyto tři podmínky nerespektoval, je nespravedlivý.

Takovým nám známým případem, který toto nerespektoval, byl zákon (nebo spíše jeho výklad) o přímé volbě prezidenta ČR, kdy Ministerstvo vnitra při vyřazení kandidátů sčítalo procenta chybných podpisů na kandidátních listinách, místo toho, aby je průměrovalo, a tak vyřadilo některé kandidáty. Nejvyšší správní soud však jednoho kandidáta na prezidenta vrátil mezi uchazeče. Odůvodnil to nutností respektovat matematické zákony (tedy zákon přirozený) a nikoliv jen možný výklad zákona.

Podobně by byly nespravedlivé zákony, které odmítají soukromé vlastnictví (například komunistické zákony), neboť odporují přirozené touze člověka vlastnit, rozmnožovat se a budovat, a tedy potlačují rozvoj schopností člověka.

Zákony musí mít na zřeteli také obecné dobro, i když ne všichni se s těmito zákony ztotožňují. Je v jejich zájmu je přijmout, protože nejen omezují, ale také dávají pevný základ pro fungování společnosti. Například šestnáctiletý mladík by rád vyzkoušel mnohé věci, přesto zákony zakazují podávat alkohol osobám mladším 18 let, vzhledem na fyzické zdraví a rozhodovací schopnosti mladistvých.

Papež Benedikt XVI. ve svém poselství k letošnímu 1. lednu (ten je každoročně Světovým dnem modliteb za mír) napsal: „Je třeba uznávat a podporovat také přirozenou strukturu manželství jako spojení mezi jedním mužem a jednou ženou tváří tvář pokusům postavit ho právně na stejnou úroveň s formami spojení radikálně odlišnými, které manželství ve skutečnosti ohrožují, přispívají k jeho destabilizaci a zatemňují jeho specifický charakter i jeho nenahraditelnou sociální roli.“ Důvodem, proč to papež napsal, je prosazování státních zákonů o homosexuálních partnerstvích. Takové zákony však odporují všem výše zmíněným podmínkám spravedlivého zákona. Zamysli se, v čem?

Článek uveřejněn v Jindřichohradeckém Deníku 9. 1. 2013

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora