Výchova svědomí

středa 27. únor 2013 20:30

Svědomí, které je vrozeno každému člověku, může být špatně formováno, a tak otupeno. Proto musí být vzděláváno, aby se stávalo stále citlivějším nástrojem správného jednání.
První vlastní formací svědomí je jeho sebekritičnost. My lidé totiž máme sklon uvažovat tak, aby to bylo spíše k našemu prospěchu.

Dalším formováním svědomí je vliv dobrého jednání druhých. Lze říci, že svědomí se vyvíjí docela přirozeně tím, jak na ně působí různé lidské a sociální vlivy: rodiče, kamarádi, škola, sdělovací prostředky, umění… Tyto vlivy si občas protiřečí a podle toho se chová i svědomí - je nestálé, vrtkavé, měnlivé. Aby získalo potřebnou stálost a pevnost, je třeba, aby vlivy nebyly náhodné a rozporné - pak mluvíme o výchově. O tomto vlivu vlastního správného svědomí a následného jednání na druhé píše apoštol Petr: „Zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.

Horší případ nastává tehdy, když je zlo ignorované nebo dokonce propagované v celé společnosti. Potom jí hrozí postupný morální úpadek. Nejen Bible, ale i sama historie nás varuje před takovými věcmi. Proto jsou správné iniciativy, které se snaží otupěle svědomí lidí probudit.

Jen správně vychované svědomí vede člověka k svobodě konat poznané dobro. Pro společnost je tedy velmi prospěšné dbát o morální růst, zejména u dětí a mládeže. Katechismus* nás učí, že správné a pravdivé svědomí se formuje výchovou - niterným přijímáním Božího slova a učením církve, která nashromáždila s přispěním Ducha svatého a Písma za dlouhou dobu své existence na příkladu svatých velké množství poznatků o správném jednání.

Velkým zločinem komunismu, který setrvává dodnes, bylo odstranění vlivu kněze na mládež. Neboť jedině kněz, který má odborné vzdělání a praxi, může autenticky posoudit vnitřní konflikty svědomí, vést mladé lidi k samostatnosti a správnému užívání svědomí. „Všechno, co souvisí s mravností, vychází v konečném důsledku logiky z teologie, a ne ze sekulárního základu“ (Max Horkheimer, německý filosof a sociolog). Pověděno jinými slovy: „Bez kněze a jeho svátostné služby nelze dosáhnout života ve shodě s Božím plánem“.

K vlastnímu zamyšlení čtenáře:
Jako dodržujeme hygienu těla, máme dodržovat také hygienu duše. Našel jsi čas a ochotu pro formaci svého svědomí, aby nebylo otupělé nebo pokřivené? Svědomí bývá nazváno „Božím hlasem“, uvažoval jsi o tom, poradit se v otázkách svědomí s odborníkem, který zná Boží zákony, tedy s knězem?

* Katechismus - obsahuje v co Katolická církev věří a jak se má člověk učit rozumné víře.

Článek uveřejněn v Jindřichohradeckém Deníku 2. 1. 2013

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora