Proces vzniku zla v nitru člověka

středa 23. leden 2013 19:00

Dobro je nakažlivé, zlo však také. Z toho je patrné, že myšlenky předchází skutkům. Zlo se k nám šíří nenápadně, někdy pod stínem prospěchu či dokonce ctnosti. Jak tento proces vypadá?

Můžeme si to opět ukázat na textu z první knihy Bible:

Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.«“ Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. (Gen 3, 1 - 7)

1. Dotyk - zlo se nás dotkne. Zpravidla něco vidíme nebo slyšíme, někdy máme neurčitý pocit. Ať už přijde zvenčí či zevnitř, následuje reakce, první myšlenka, nápad. Sice se ještě nerozhodujeme pro skutek, ale už dáváme (nebo nedáváme) té první myšlence prostor. „Eva viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu...

2. Rozmluva - začíná určitý vnitřní rozhovor a objevuje se možnost říci ano, nebo ne. Je tu jakési zahrávání si se zlem. Už zahrávat si se zlem znamená směřovat k němu. Eva hovořila s hadem a začala připouštět možnost okusit zakázané ovoce.

3. Konflikt - vnitřní rozhovor se vyostřuje. Po delší nebo kratší době v nitru sílí (slábne). Je-li doprovázen příjemnou představou, je tím obtížnější jej odehnat. Můžeme si Evu v duchu představit, jak také bojovala, a čím více přemýšlela, tím více se jí ovoce zdálo lákavější.

4. Souhlas - zlo vítězí, vnitřní ano se následně proměňuje ve skutek. „Eva vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.

5. Následek - zlým skutkem to zpravidla nekončí. Ukazují se škody na druhém nebo na sobě, přicházejí výčitky svědomí. Následky skutku Evy a Adama líčí Bible velmi výstižně: „Poznali, že jsou nazí“ - to znamená, že se narušil vztah s jejich ochráncem - Bohem, Stvořitelem. Pochopili, že nyní musí přijmout a snášet, co zavinili. Před pokušením, které vstoupilo do jejich života, se musí chránit sami: „Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.

Uvedli jsme si velmi častý průběh vniku zla v našem nitru, který však ne vždy musí skončit hříchem. Také ne všechny body probíhají stejně rychle, někdy je to moment, jindy například dlouho zůstáváme u „rozmluvy“ a zvažujeme. V životě nejme nikdy schopni odstranit první dva body, vždy tu bude pokušení a možnost nad ním uvažovat. Hřích začíná až někde v 2. až 4. bodě. Někdy je to už samotná vnitřní rozmluva o možnosti vykonat zlo, jindy až definitivní souhlas. Zásada zní: „Čím dříve odporuji, tím snazší je odolat“, jak to vyjadřuje známé latinské přísloví: „In principio obstat“.

Je třeba zlo znát a mít pevnou vůli mu nepodléhat. Znamená to být zásadový především vůči sobě.

K vlastnímu zamyšlení čtenáře:

Co děláš pro to, aby tvá vůle byla pevná, a nepodléhals pokušením? Snažíš se čas od času si něco odříct?

Článek uveřejněn v Jindřichohradeckém Deníku 24. 10. 2012

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora